image Hướng dẫn thủ tục hành chính
Thủ tục thành lập khu phố mới, ấp mới
Lĩnh vực:
Lĩnh vực chính quyền địa phương
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định chủ trương thành lập khu phố mới, ấp mới; chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện giao Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng Đề án thành lập khu phố mới, ấp mới.

- Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức lấy ý kiến của toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong khu vực thành lập khu phố mới, ấp mới về Đề án thành lập khu phố mới, ấp mới; tổng hợp các ý kiến và lập thành biên bản lấy ý kiến về Đề án.

- Bước 3: Đề án thành lập khu phố mới, ấp mới mới nếu được trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong khu vực thành lập khu phố mới, ấp mới tán thành thì Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn chỉnh hồ sơ (kèm theo biên bản lấy ý kiến) trình Hội đồng nhân dân cấp xã thông qua tại kỳ họp gần nhất.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Bước 4: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến, Ủy ban nhân dân cấp huyện có Tờ trình (kèm hồ sơ thành lập khu phố mới, ấp mới của Ủy ban nhân dân cấp xã) gửi Sở Nội vụ thẩm định.

- Bước 5: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ trình và hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân Thành phố.

Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân Thành phố gồm: Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp huyện (kèm Tờ trình và  hồ sơ thành lập khu phố mới, ấp mới của Ủy ban nhân dân cấp xã); văn bản thẩm định của Sở Nội vụ.

- Bước 6: Căn cứ vào hồ sơ trình của Ủy ban nhân dân cấp huyện và kết quả thẩm định của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân  Thành phố xem xét ban hành Nghị quyết thành lập khu phố mới, ấp mới.

Bước 7: Sau khi có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định thành lập khu phố mới, ấp mới.

Cách thức thực hiện:
Hồ sơ:
<table class="content-tab-1 table-detail show" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: arial; font-size: 12px; vertical-align: baseline; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; width: 788.8px; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> <tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: arial; font-size: 12px; vertical-align: baseline;"> <tr style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: arial; font-size: 12px; vertical-align: baseline;"> <th class="th-cttt" style="margin: 0px; padding: 7px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: bold; font-stretch: inherit; line-height: 16px; font-family: arial; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(245, 245, 245); width: 200px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: left;">Thành phần hồ sơ</th> <td style="margin: 0px; padding: 7px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: normal; font-stretch: inherit; line-height: 16px; font-family: arial; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(255, 255, 255); width: 547px;"> <div class="ExternalClass4D7E7CE7FA5B46C19F8C6F06B22ECD4E" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: arial; font-size: 12px; vertical-align: baseline;"> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: arial; font-size: 12px; vertical-align: baseline;">a) Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã về thành lập ấp mới, khóm mới;</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: arial; font-size: 12px; vertical-align: baseline;">b) Đề án thành lập ấp mới, khóm mới. Nội dung chủ yếu của Đề án gồm:</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: arial; font-size: 12px; vertical-align: baseline;">- Sự cần thiết thành lập ấp mới, khóm mới;</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: arial; font-size: 12px; vertical-align: baseline;">- Tên gọi của ấp mới, khóm mới;</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: arial; font-size: 12px; vertical-align: baseline;">- Vị trí địa lý, ranh giới của ấp mới, khóm mới (có sơ đồ thể hiện vị trí địa lý);</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: arial; font-size: 12px; vertical-align: baseline;">- Dân số (số hộ gia đình, số nhân khẩu) của ấp mới, khóm mới;</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: arial; font-size: 12px; vertical-align: baseline;">- Diện tích tự nhiên của ấp mới, khóm mới (đối với ấp phải chi tiết số liệu về diện tích đất ở, đất sản xuất), đơn vị tính là hecta;</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: arial; font-size: 12px; vertical-align: baseline;">- Các điều kiện khác quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 04/2012/TT-BNV;</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: arial; font-size: 12px; vertical-align: baseline;">- Đề xuất, kiến nghị.</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: arial; font-size: 12px; vertical-align: baseline;">c) Tổng hợp kết quả lấy ý kiến và biên bản lấy ý kiến của toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong khu vực thành lập ấp mới, khóm mới về Đề án thành lập ấp mới, khóm mới.</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: arial; font-size: 12px; vertical-align: baseline;">d) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã về việc thông qua Đề án thành lập ấp mới, khóm mới.</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: arial; font-size: 12px; vertical-align: baseline;"> </p> </div> </td> </tr> <tr style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: arial; font-size: 12px; vertical-align: baseline;"> <th class="th-cttt" style="margin: 0px; padding: 7px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: bold; font-stretch: inherit; line-height: 16px; font-family: arial; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(245, 245, 245); width: 200px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: left;">Số bộ hồ sơ</th> <td style="margin: 0px; padding: 7px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: normal; font-stretch: inherit; line-height: 16px; font-family: arial; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(255, 255, 255); width: 547px;">01 bộ</td> </tr> </tbody> </table>
Thời gian giải quyết:

Thời hạn thẩm định của Sở Nội vụ không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ trình và hồ sơ đầy đủ hợp pháp của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Đối tượng:
(Ấp, khóm) đơn vị trực tiếp dưới cấp xã
Cơ quan ban hành:
Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
Kết quả:
Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập ấp mới, khóm mới
Phí, lệ phí:

Không có thông tin

Tên mẫu đơn:
Yêu cầu, điều kiện thực hiện :

a) Quy mô số hộ gia đình:

- Đối với ấp: Ở vùng đồng bằng phải có từ 200 hộ gia đình trở lên; ở vùng miền núi, biên giới, hải đảo phải có từ 100 hộ gia đình trở lên;

- Đối với khóm: Ở vùng đồng bằng phải có từ 250 hộ gia đình trở lên; ở vùng miền núi, biên giới, hải đảo phải có từ 150 hộ gia đình trở lên.

Trường hợp thành lập phường, thị trấn từ xã thì chuyển các ấp hiện có của xã thành khóm thuộc phường, thị trấn.

b) Các điều kiện khác:

Ấp và khóm phải có cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để phục vụ hoạt động cộng đồng và ổn định cuộc sống của người dân. Riêng đối với ấp phải bảo đảm diện tích đất ở và đất sản xuất bình quân của mỗi hộ gia đình ít nhất bằng mức bình quân chung của xã.

Cơ sở pháp lý:
Tài liệu đính kèm:
Không có tài liệu đính kèm
Lượt xem: 202 Quay lại Bản in