image Hướng dẫn thủ tục hành chính
Thủ tục công nhận phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
Lĩnh vực:
Lĩnh vực cán bộ, công chức
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Thường trực Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn gửi hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận có ngày hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn để người nộp hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

- Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, Phòng Nội vụ xem xét, thẩm định hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì Phòng Nội vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét quyết định phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng Nội vụ có văn bản đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Bước 4: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của Phòng Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện không phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thì trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do và yêu cầu Hội đồng nhân dân tổ chức bầu lại chức danh không được phê chuẩn.

- Bước 5: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trao Quyết định phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấpxã tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân Ủy ban nhân dân cấp xã.

Cách thức thực hiện:
Hồ sơ:
<table class="table table-striped table-bordered" style="box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(255, 255, 255); width: 1150px; max-width: 100%; margin-bottom: 20px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> <tbody style="box-sizing: border-box;"> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td style="box-sizing: border-box; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid rgb(221, 221, 221);"><span id="ContentPlaceHolder1_pp_lblThanhphansoluong" style="box-sizing: border-box;">- Thành phần hồ sơ: + Văn bản đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã kèm theo danh sách trích ngang người được đề nghị phê chuẩn; + Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã về việc bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; + Biên bản kiểm phiếu kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; + Quyết định hoặc văn bản thông báo ý kiến về nhân sự của Ban Thường vụ đảng ủy cấp huyện; + Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức của người được đề nghị phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dâncấp xã (theo mẫu). + Bản kê khai tài sản, thu nhập của người được phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch cấp xã (theo mẫu); - Số lượng hồ sơ: 02 bộ.</span></td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(249, 249, 249);"> </tr> </tbody> </table>
Thời gian giải quyết:

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ

Đối tượng:
Tổ chức
Cơ quan ban hành:
Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
Kết quả:
Quyết định phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc văn bản từ chối, có nêu rõ lý do.
Phí, lệ phí:

Không.

Tên mẫu đơn:

Lý lịch 2C

Yêu cầu, điều kiện thực hiện :

Không.

Cơ sở pháp lý:
Tài liệu đính kèm:
1542216116273Mẫu 2C. SYLL.doc
Lượt xem: 30 Quay lại Bản in