image Hướng dẫn thủ tục hành chính
Thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện
Lĩnh vực:
Lĩnh vực Công sản
Trình tự thực hiện:

- Đơn vị đề nghị điều chuyển tài sản nhà nước lập hồ sơ điều chuyển tài sản gửi UBND cấp huyện.

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị điều chuyển tài sản, Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định điều chuyển tài sản nhà nước. Nội dung chủ yếu của quyết định điều chuyển tài sản nhà nước gồm:

+ Cơ quan nhà nước có tài sản điều chuyển;

+ Cơ quan, tổ chức, đơn vị được nhận tài sản điều chuyển;

+ Danh mục tài sản điều chuyển;

+ Trách nhiệm tổ chức thực hiện.

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định điều chuyển tài sản, cơ quan nhà nước có tài sản điều chuyển chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị được nhận tài sản điều chuyển tổ chức bàn giao, tiếp nhận tài sản nhà nước; thực hiện hạch toán giảm, tăng tài sản theo chế độ kế toán hiện hành; báo cáo kê khai biến động tài sản theo quy định.

- Thời gian, địa điểm:

+ Thời gian: Trong giờ hành chính.

+ Địa điểm: Tại UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện:
Hồ sơ:
<table class="content-tab-1 table-detail show" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: arial; font-size: 12px; vertical-align: baseline; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; width: 788.8px; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> <tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: arial; font-size: 12px; vertical-align: baseline;"> <tr style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: arial; font-size: 12px; vertical-align: baseline;"> <th class="th-cttt" style="margin: 0px; padding: 7px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: bold; font-stretch: inherit; line-height: 16px; font-family: arial; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(245, 245, 245); width: 200px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: left;">Thành phần hồ sơ</th> <td style="margin: 0px; padding: 7px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: normal; font-stretch: inherit; line-height: 16px; font-family: arial; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(255, 255, 255); width: 547px;"> <div class="ExternalClass36740523BFFE4C90B3180F9A6266ADB3" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: arial; font-size: 12px; vertical-align: baseline;"> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: arial; font-size: 12px; vertical-align: baseline;">+ Công văn đề nghị điều chuyển tài sản của đơn vị điều chuyển tài sản;</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: arial; font-size: 12px; vertical-align: baseline;">+ Công văn đề nghị tiếp nhận tài sản của đơn vị tiếp nhận;</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: arial; font-size: 12px; vertical-align: baseline;">+ Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP của Chính phủ;</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: arial; font-size: 12px; vertical-align: baseline;">+ Danh mục tài sản đề nghị điều chuyển.</p> </div> </td> </tr> <tr style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: arial; font-size: 12px; vertical-align: baseline;"> <th class="th-cttt" style="margin: 0px; padding: 7px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: bold; font-stretch: inherit; line-height: 16px; font-family: arial; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(245, 245, 245); width: 200px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: left;">Số bộ hồ sơ</th> <td style="margin: 0px; padding: 7px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: normal; font-stretch: inherit; line-height: 16px; font-family: arial; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(255, 255, 255); width: 547px;">01 (bộ)</td> </tr> </tbody> </table>
Thời gian giải quyết:

Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Đối tượng:
- tổ chức
Cơ quan ban hành:
Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
Kết quả:
Quyết định điều chuyển tài sản nhà nước.
Phí, lệ phí:

Không có thông tin

Tên mẫu đơn:
Yêu cầu, điều kiện thực hiện :

Không quy định

Tài liệu đính kèm:
Không có tài liệu đính kèm
Lượt xem: 193 Quay lại Bản in