image Hướng dẫn thủ tục hành chính
Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ hoạt động trong phạm vi quận/huyện, xã/phường/thị trấn.
Lĩnh vực:
Tổ chức phi Chính phủ
Trình tự thực hiện:

hiện (Điều 18 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP):

- Bước 1: Quỹ có nhu cầu thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân quận, huyện vào các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân quận, huyện kiểm tra thành phần hồ sơ theo quy định: nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận hồ sơ và cấp Phiếu tiếp nhận cho người nộp (nội dung phiếu tiếp nhận hồ sơ gồm: ngày, tháng, năm và phương thức tiếp nhận; thông tin về hồ sơ; thông tin bên gửi, bên nhận); nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người nộp bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân quận, huyện kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và có văn bản thông báo cho người nộp để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ (văn bản thông báo cần nêu rõ lý do và những giấy tờ cần bổ sung, hoàn thiện).

- Bước 3: Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Nội vụ xem xét, thẩm định hồ sơ và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện quyết định cho phép thay đổi giấy phép thành lập; trường hợp không đồng ý có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

- Bước 4: Quỹ căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân quận, huyện.

Cách thức thực hiện:
Hồ sơ:
<p style="margin-top:5.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 10pt"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span lang="VI" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">&nbsp;(Khoản 1, Điều 18 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP)</span></span></span></span></span></span></p> <p style="margin-top:5.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 10pt"><span style="font-size:11pt"><span style="background:#f9f9f9"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span lang="VI" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">+ Đơn đề nghị thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (theo mẫu);</span></span></span></span></span></span></span></p> <p style="margin-top:5.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 10pt"><span style="font-size:11pt"><span style="background:#f9f9f9"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span lang="VI" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">+ Nghị quyết của Hội đồng quản lý quỹ nêu rõ lý do về việc đề nghị thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ;</span></span></span></span></span></span></span></p> <p style="margin-top:5.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 10pt"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span lang="VI" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">+ Dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung.</span></span></span></span></span></span></p> <p style="margin-top:5.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 10pt"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><b><span lang="VI" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">- Số lượng hồ sơ:</span></span></span></b><span lang="VI" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> 01 bộ. </span></span></span></span></span></span></p>
Thời gian giải quyết:

Ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Đối tượng:
Quỹ
Cơ quan ban hành:
Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp
Kết quả:
Quyết định thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do.
Phí, lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn:

- Đơn đề nghị thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (mẫu 05 Phụ lục I);

- Dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung.

Mẫu 5 - Đơn đề nghị thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Thay đổi Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung)
Quỹ...(1)...

Kính gửi:(2)

Theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và quy định của pháp luật có liên quan; Hội đồng quản lý Quỹ ...(1)… đề nghị ...(2)... xem xét, quyết định việc thay đổi Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Quỹ như sau:

1. Một số thông tin cơ bản về Quỹ .........................................................................................

2. Lý do đề nghị thay đổi .......................................................................................................

3. Những nội dung thay đổi ...................................................................................................

4. Hồ sơ gửi kèm theo đơn này, gồm:

…………………………………………………. (3) …………………………………………………………

5. Các tài liệu có liên quan (nếu có)

Thông tin khi cần liên hệ:

Họ và tên: ................................................................................................................................

Địa chỉ liên lạc: ........................................................................................................................

Số điện thoại: ..........................................................................................................................

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- ……….;
- Lưu: …..

(4)…, ngày … tháng … năm 20…
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ
(Chức vụ, chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên quỹ theo quyết định cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ;

(2) Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ;

Yêu cầu, điều kiện thực hiện :

Không

Cơ sở pháp lý:

- Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

- Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

- Quyết định số 2892/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện quyết định cho phép thành lập quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Tài liệu đính kèm:
Không có tài liệu đính kèm
Lượt xem: 477 Quay lại Bản in