image Quân sự - Quốc phòng
VINH QUANG NGƯỜI LÍNH SAO VUÔNG
Thứ 4, Ngày 28/03/2018, 04:30 CH Cỡ chữ Màu chữ image
(WEBGOVAP) - Cách nay 83 năm, ngày 28.3.1935, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ nhất đã ra “Nghị quyết về đội tự vệ”. Đây là Nghị quyết đầu tiên của Đảng về tổ chức, chỉ đạo xây dựng, huấn luyện và hoạt động của lực lượng tự vệ. Nghị quyết về Đội tự vệ đã khẳng định: “Tự vệ đội càng mạnh thì tức là có điều kiện thuận lợi để sau này tổ chức du kích chiến tranh và vũ trang bạo động”. Đây là một dấu ấn quan trọng mở ra một thời kỳ mới, là tư tưởng chỉ đạo chiến lược của Đảng xuyên suốt qua các giai đoạn cách mạng. Có thể nói Nghị quyết về Đội tự vệ là khởi đầu của tư tưởng vũ trang toàn dân và tư tưởng chiến tranh Nhân dân với phong trào toàn dân đánh giặc.
Lực lượng dân quân tự vệ Quận tích cực tham gia huấn luyện, hội thao quốc phòng hàng năm

 

Trong hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam luôn phải đương đầu với giặc ngoại xâm để bảo vệ đất nước, tạo dựng nên truyền thống quý báu: “Ngụ binh ư nông”, “trăm họ đều là lính”, “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”, “động viên toàn dân, vũ trang toàn dân” để giết giặc cứu nước. Dân quân tự vệ (DQTV) là lực lượng vũ trang (LLVT) quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác, là một bộ phận của LLVT đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quan tâm điều hành của Chính phủ và Ủy ban Nhân dân các cấp, sự chỉ đạo - chỉ huy thống nhất của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và sự chỉ đạo - chỉ huy trực tiếp của cơ quan quân sự địa phương.

Trải qua 83 năm xây dựng, phát triển, chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lực lượng DQTV là LLVT quần chúng, sinh ra và lớn lên trong phong trào cách mạng của Nhân dân, gắn bó mật thiết với quê hương, làng bản, với từng căn nhà, đường phố, công, nông lâm trường, nhà máy, xí nghiệp. Sống, chiến đấu trong lòng dân, được Nhân dân yêu thương, đùm bọc. Trong suốt 83 năm vượt qua đầy khó khăn, gian khổ, thử thách, hy sinh, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ DQTV đã hết lòng trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với sự nghiệp cách mạng của Đảng, chiến đấu kiên cường, mưu trí, dũng cảm lao động học tập, công tác hiệu quả, sáng tạo và đã lập nhiều chiến công to lớn; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và các LLVT Nhân dân giành những thắng lợi lịch sử Cách mạng tháng Tám năm 1945, trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, thực hiện sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước, vững bước đi lên công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong xu thế hội nhập quốc tế.

Trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng của Nhân dân ta, DQTV đã tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Nhân dân, lập nên nhiều chiến công to lớn, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng chiến lược của lực lượng DQTV trong sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta, là hình thức tổ chức thích hợp nhất để thực hiện vũ trang toàn dân, toàn dân đánh giặc giữ nước. Để ghi nhận những công lao và thành tích của lực lượng DQTV qua các thời kỳ, đã có 366 tập thể và 275 cá nhân được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng LLVT Nhân dân”, trong đó có những tập thể tiêu biểu như: Đại đội nữ dân quân Ngư Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình, Đại đội nữ dân quân Tiền Hải - Thái Bình, Trung đội lão dân quân Hoằng Hóa - Thanh Hóa, dân quân du kích huyện Củ Chi - Thành phố Hồ Chí Minh, huyện Giồng Trôm - Mỏ Cày - Bến Tre... và hàng ngàn, hàng vạn tấm gương anh hùng tiêu biểu khác đã góp phần tô thắm thêm những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam - dân tộc anh hùng.

Quán triệt thực hiện đường lối đổi mới trong các Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc Khóa VI, VII, VIII và các Nghị quyết của Đảng về quốc phòng - an ninh. Đặc biệt là ngày 29.9.1989, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Chỉ thị số 55/BBT và ngày 29.1.1990 Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành Nghị định số 29/HĐBT về xây dựng lực lượng DQTV trong tình hình mới, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền các cấp, các địa phương, lực lượng DQTV trong cả nước có bước phát triển mới cả về chất lượng, số lượng, biên chế trang bị. Tổ chức, biên chế tinh gọn hơn, chất lượng tổng hợp của DQTV được nâng cao, từng bước đổi mới nội dung huấn luyện và phương thức hoạt động. Chất lượng về chính trị từng bước được nâng lên, việc xây dựng DQTV ngày nay càng được gắn chặt với xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, xây dựng khu vực phòng thủ trong các vùng trọng điểm, xung yếu như: đồng bào dân tộc, tôn giáo, trên các địa bàn biên giới, biển đảo, đô thị và việc củng cố dân quân binh chủng, tự vệ chuyên ngành. Lực lượng DQTV ở nhiều địa phương đã chuyển hướng mạnh mẽ vào nhiệm vụ chiến đấu trị an ở cơ sở, góp phần tích cực cùng quân, dân cả nước làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, bảo vệ chế độ XHCN, giữ vững ổn định chính trị, củng cố tăng cường quốc phòng - an ninh trên phạm vi cả nước cũng như ở mỗi địa phương. Lực lượng DQTV đã thực sự là công cụ chủ yếu bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ Nhân dân ở cơ sở. Quán triệt các quan điểm, đường lối chỉ đạo của Đảng về xây dựng LLVT quần chúng trong tình hình mới, DQTV được rà soát, củng cố nâng cao chất lượng, trước hết là chất lượng chính trị ở cơ sở. Xuất phát từ thực tiễn, dưới sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, lực lượng DQTV đã bắt đầu nghiên cứu tổ chức và xây dựng theo hướng sẵn sàng đương đầu với cuộc chiến tranh hiện đại có sử dụng vũ khí công nghệ cao của địch, lực lượng DQTV được giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự theo phương châm: “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”.

Quán triệt các Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc về tăng cường quốc phòng và an ninh, Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 8 (Khóa IX) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chỉ thị số 16/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng DQTV và lực lượng DBĐV trong tình hình mới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh DQTV năm 1996, Pháp lệnh DQTV năm 2004, đặc biệt ngày 23.11.2009, Quốc hội ban hành Luật DQTV. Đây là văn bản có tính pháp lý cao nhất của Nhà nước nhằm tiếp tục tăng cường chỉ đạo xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh toàn diện cả về tổ chức, huấn luyện, hoạt động và công tác bảo đảm theo chức năng, nhiệm vụ chặt chẽ, thống nhất với cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự làm tham mưu. Lực lượng DQTV ngày càng được củng cố, huấn luyện hoạt động có hiệu quả lớn, phát huy tốt vai trò là một trong những lực lượng nòng cốt trong lao động sản xuất, bảo vệ sản xuất, phòng chống khắc phục hậu quả, thiên tai, địch hoạ và phối hợp cừng với các lực lượng khác góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các địa phương cơ sở. Có thể nói những văn bản trên là bước cụ thể hóa đồng bộ nhất, có ý nghĩa hết sức quan trọng đáp ứng kịp thời yêu cầu về nhiệm vụ xây dựng lực lượng DQTV trong thời kỳ đổi mới, thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước, đồng thời ngày càng khẳng định rõ vị trí, vai trò chiến lược của lực lượng DQTV để góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Hiện nay, tổng số cán bộ, chiến sỹ DQTV toàn quốc đạt trên 1,4% dân số cả nước; tỷ lệ đảng viên trong DQTV đạt 20,1%; thành lập được 5.452 chi bộ quân sự và xây dựng mới được 3.091 trụ sở làm việc của Ban CHQS ở cấp xã, phường, thị trấn. Cùng với đó, đã đào tạo được 33.369 chỉ huy trưởng quân sự cấp xã có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở; trong đó có 2.753 đồng chí đã phát triển lên các chức danh lãnh đạo cấp xã và cao hơn. Từ năm 2010 đến nay đã huy động được 7.619.132 lượt DQTV với hơn 34.179.602 ngày công lao động, tham gia các hoạt động đảm bảo an ninh chính trị, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh tại các địa phương...

Lễ khai mạc hội thao quốc phòng năm 2017

 

Dân quân tự vệ Quận tham dự huấn luyện sẵn sàng chiến đấu
Đồng chí Thượng tá Nguyễn Ngọc Thạch - UVTV Quận ủy
Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự Quận trao khen thưởng DQTV
đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng 5 năm (2012 - 2017)

 

Những năm qua, DQTV Quận luôn duy trì tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện chiến đấu, phối hợp với các lực lượng và cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên trên địa bàn. Phong trào thi đua Quyết thắng gắn kết chặt chẽ với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05- CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị (Khóa XII), kịp thời cổ vũ tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được giao. Phong trào diễn ra sôi nổi, rộng khắp trên các mặt công tác của đơn vị, cụ thể là thực hiện tốt các cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Lực lượng vũ trang Thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, xây dựng đơn vị chính quy, mẫu mực” … Luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ DQTV, giữ vững truyền thống anh hùng của LLVT Thành phố “Trung thành vô hạn - bám trụ kiên cường - Đoàn kết kỷ cương - Năng động sáng tạo - Quyết chiến, quyết thắng”.

Hàng năm, DQTV Quận và 16 Phường luôn đạt vững mạnh toàn diện. Ban Chỉ huy quân sự 16 Phường tập trung xây dựng nâng cao chất lượng chính trị lực lượng DQTV, tỷ lệ đảng viên trong DQTV hiện là 23,11%. Thấm nhuần đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", thực hiện có hiệu quả công tác chính sách xã hội và chính sách hậu phương quân đội. Thực hiện chức năng “Đội quân công tác” của Quân đội, đã hỗ trợ xây dựng nhà tình thương, sửa chữa nhà cho 5 gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 330 triệu đồng, trao tặng “Nhà đồng đội” cho DQTV có hoàn cảnh khó khăn tại Xã Đông Thạnh - Cần Giuộc - Long An trị giá 30.000.000đ, đề nghị Thành phố hỗ trợ 30.000.000đ sữa chữa nhà tình thương cho đồng chí Hồng Như Hải - Chỉ huy trưởng Ban CHQS Phường 16, vận động cán bộ, chiến sĩ đóng góp xây dựng 1 căn nhà tình thương cho người nghèo tại xã Trung An - Củ Chi 30.000.000đ, vận động sửa chữa nhà cho dân quân thường trực Phường 4 gặp hoàn cảnh khó khăn trị giá 20.000.000đ, vận động sửa chữa nhà cho đồng chí Hồ Chí Cường (qua đời) nguyên là Chỉ huy trưởng Ban CHQS Phường 10 với số tiền 220 triệu đồng... Thăm và tặng quà gia đình chính sách, người nghèo 92 phần quà với 53.800.000 đồng, tặng 1 máy may cho gia đình khó khăn trị giá 14 triệu đồng. Tham gia lao động giúp dân sữa chữa nhà cửa, nạo vét kênh mương, đắp đường với hàng trăm ngày công... Phối hợp tổ chức nhiều hoạt động giao lưu kết nghĩa, tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ môi trường. Trong 5 năm qua đã huy động 18.504 đợt với 95.320 lượt Dân quân phối hợp tham gia điều tiết giao thông tại 23 chốt trên các tuyến đường trọng điểm của Quận, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông về cả 3 mặt. 

Các đơn vị DQTV điển hình luôn giữ vững kết quả và thành tích cao trong phong trào thi đua Quyết thắng là Ban CHQS Phường 14 và Ban CHQS Phường 17, Ban CHQS UBND Quận, Ban CHQS Điện lực Gò Vấp, Ban CHQS Trường THPT Trần Hưng Đạo. Cá nhân tiêu biểu có các đồng chí: Hồng Như Hải - Chỉ huy trưởng Ban CHQS Phường 16, Trần Tấn Phát - Chỉ huy trưởng Ban CHQS Phường 17... Tất cả là những bông hoa đẹp trong phong trào thi đua yêu nước của địa phương. 
Ngày nay, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động đã và đang đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ và răn đe quân sự, chúng sử dụng các biện pháp thâm độc chống phá ta trên tất cả các lĩnh vực chính trị, văn hóa, kinh tế, khoa học kỹ thuật, quốc phòng an ninh, tìm mọi cách khoét sâu vào mâu thuẫn nội bộ, kích động chia rẽ dân tộc, tôn giáo… Tình hình trên đòi hỏi càng cần thiết củng cố, xây dựng và nâng cao chất lượng của lực lượng DQTV, cần nắm vững và thực hiện tốt những nhiệm vụ sau đây:

Một là, cần quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XI, tập trung vào nhiệm vụ thường xuyên sẵn sàng chiến đấu, chủ động đối phó với chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, can thiệp quân sự của địch, nâng cao năng lực làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về nhiệm vụ an ninh quốc phòng của địa phương, nâng cao chất lượng của LLDQTV Quận và 16 Phường, trước hết là chất lượng chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện gắn với xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh.

Hai là, xây dựng lực lượng DQTV địa phương vững mạnh, rộng khắp, có chất lượng tổng hợp ngày càng cao, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thân yêu nước, yêu chế độ XHCN, trung thành với đường lối đổi mới của Đảng và lợi ích của dân tộc. Xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ DQTV vững mạnh, có trình độ, năng lực toàn diện, đặc biệt về nghiệp vụ quân sự, công tác tuyên truyền, vận động quần chúng ở đơn vị.

Ba là, xây dựng lực lượng DQTV đủ mạnh, luôn được tập huấn, huấn luyện đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Bốn là, Ban chỉ huy quân sự Quận làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, nhiệm vụ quốc phòng nói chung và xây dựng lực lượng DQTV nói riêng. Hoàn thành tốt chương trình, nội dung huấn luyện và làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu theo mệnh lệnh của các cấp đạt hiệu quả cao.

Vinh quang thay người lính sao vuông. Kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống của lực lượng DQTV, chúng ta càng tự hào lịch sử, truyền thống vẻ vang, bản chất, truyền thống tốt đẹp, những chiến công oanh liệt của lực lượng DQTV, nâng cao lòng yêu nước, yêu CNXH, ý chí quật cường, ý thức tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn thử thách; ra sức xây dựng lực lượng DQTV ngày càng vững mạnh, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

 

 

 

BA MINH (tổng hợp)
Lượt xem: 14817
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin