image Phổ biến giáo dục pháp luật
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC VÀ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2018 – 2023, HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 10 NĂM TRIỂN KHAI NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 9.11 (2013 – 2023)
Thứ hai, Ngày 05/11/2018, 10:30 SA Cỡ chữ Màu chữ image

 

 

 

(WEBGOVAP) - Năm 2018 là năm thứ 5 thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9.11 (2013 – 2018). Để góp phần phát huy những kết quả đạt được và tổ chức thực hiện thành công Ngày pháp luật Việt Nam trong giai đoạn 5 năm tiếp theo, tại Ngày hội Pháp luật năm 2017, các sở, ban, ngành, quận, huyện đã ký kết Giao ước thi đua (Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh), nay Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát động đến toàn thể các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trên địa bàn Thành phố phong trào thi đua chào mừng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn 2018 – 2023, hướng tới kỷ niệm 10 năm thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9.11.2013 – 9.11.2023 như sau:
1. Mục đích, yêu cầu
- Thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đưa việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên, phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức,viên chức và Nhân dân Thành phố.
- Thông qua phong trào thi đua nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc tổ chức thực hiện, tham gia, hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9.11 hàng năm.
- Tìm ra mô hình hay, sáng tạo, tiêu biểu trong tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại các cơ quan, đơn vị, địa phương để giới thiệu, nhân rộng điển hình trên địa bàn Thành phố và cả nước.
- Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng mô hình hiệu quả; củng cố, tăng cường sự đoàn kết, hợp tác, phối hợp, trao đổi, học tập chia sẻ kinh nghiệm giữa các tập thể, cá nhân trong việc tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn Thành phố, ưu tiên lựa chọn những mô hình mới, sáng tạo, có thể nhân rộng trên địa bàn Thành phố, cả nước.
- Nội dung, hình thức, phương thức phát động, tổ chức thực hiện phong trào thi đua phải thiết thực, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, địa phương, nội dung thi đua phải cụ thể; việc đăng ký thi đua, theo dõi và duy trì phong trào phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, đồng thời chú trọng xây dựng và nhân rộng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Các hoạt động thi đua phải được tiến hành sâu rộng, gắn phong trào thi đua với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
2. Nội dung tổ chức phong trào thi đua
- Tuyên truyền về nội dung, hình thức, phương thức phát động, tổ chức thực hiện phong trào thi đua chào mừng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn 2018 – 2023, hướng tới kỷ niệm 10 năm triển khai Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9.11.2013 – 9.11.2023 đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân, chú trọng phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hàng năm của Trung ương và Thành phố.
- Cụ thể hóa hoạt động đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và việc triển khai Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói riêng thành nội dung phong trào thi đua; tìm ra mô hình mới, sáng tạo, thiết thực tiêu biểu trong tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại các cơ quan, đơn vị, địa phương để nhân rộng điển hình trên địa bàn Thành phố và cả nước.
- Đẩy mạnh công tác vận động và tham gia xã hội hóa hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, đặc biệt trong các dịp cao điểm tổ chức Ngày Pháp luật.
- Nâng cao chất lượng khen thưởng, khen thưởng phải kịp thời, chính xác, khách quan, đúng người, đúng thành tích; chú trọng khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, xuất sắc, cán bộ, công chức người trực tiếp thực hiện. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thực sự trở thành động lực mạnh mẽ động viên cán bộ, công chức, người dân ở cơ sở tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, xã hội hóa hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.
3. Các giải pháp tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua
- Xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua chào mừng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn 2018 – 2023, hướng tới kỷ niệm 10 năm triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9.11.2013 – 9.11.2023 đến các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và Nhân dân trên địa bàn Thành phố.
- Hàng năm, ban hành Kế hoạch triển khai Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xác định nội dung, hình thức triển khai Ngày Pháp luật; tuyên truyền mục đích, ý nghĩa Ngày pháp luật Việt Nam, đề cao tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, xây dựng niềm tin, tình cảm, thái độ, hành vi ứng xử phù hợp với quy định của Hiến pháp và pháp luật, đề cao giá trị con người, xây dựng nhân cách, tạo nên sự bền vững của ý thức pháp luật, của kỷ cương, phép nước, nâng cao hiệu quả xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp luật và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, hướng tới xây dựng nền văn hóa pháp lý.
- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các đoàn thể thành phố tổ chức triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Tổ chức triển khai phát huy sáng kiến, mô hình, giải pháp mang lại hiệu quả thiết thực trong phong trào thi đua chào mừng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn 2018 – 2023, hướng tới kỷ niệm 10 năm triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9.11.2013 – 9.11.2023.
- Tuyên dương, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các nhân tố mới, các tập thể, cá nhân có phương pháp hay, cách làm giỏi, các mô hình sáng kiến trong triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào các dịp sơ kết, tổng kết phong trào thi đua.
(Mời bạn đọc xem toàn văn Kế hoạch số 7207/KH-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 31.7.2018 - File đính kèm trong bài viết này đăng trên Website Quận Gò Vấp).

PHƯƠNG HOA (trích dẫn)
Lượt xem: 1591
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin