image Hoạt động Đảng bộ
Tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động Mặt trận, đoàn thể chính trị- xã hội ở địa bàn dân cư
Thứ năm, Ngày 25/01/2018, 06:40 CH Cỡ chữ Màu chữ image
(WEBGOVAP) - Theo tinh thần Nghị quyết số 18 của Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII, ngày 25.1.2018, Ban Dân vận Quận ủy tổ chức hội nghị chuyên đề về “Lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa bàn dân cư”. Đến dự có đồng chí Nguyễn Trí Dũng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy.

 

Theo báo cáo đề dẫn của Ban Dân vận Quận ủy, trong các năm qua, thực hiện Thông tri số 08-TT/TU ngày 6.9.2011 của Ban Thường vụ Thành ủy về "Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội" tuy có nhiều tiến bộ, nhưng chất lượng, chiều sâu của sự đổi mới chưa rõ nét nhất là về công tác tổ chức, lề lối, phương pháp làm việc, mô hình tập hợp quần chúng và nội dung phong trào, các cuộc vận động. Do đó, cần có đánh giá toàn diện, thực chất để xác định đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội từ đâu, nội dung, lĩnh vực nào và ở từng cấp như thế nào để có những giải pháp phù hợp, hiệu quả.

Cụ thể những việc làm được là các cấp ủy Đảng quan tâm củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức, đội ngũ cán bộ, phát huy vai trò, vị trí Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong tham gia quản lý nhà nước, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân thông qua thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chú trọng các hình thức dân chủ trực tiếp, lắng nghe ý kiến góp ý và kịp thời giải quyết kiến nghị, bức xúc của Nhân dân, không để xảy ra điểm nóng ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội. Qua đó củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tăng cường mối quan hệ gắn bó, mật thiết của các cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã nỗ lực cải tiến lề lối làm việc, phương thức hoạt động, chú trọng thực hiện quy chế phối hợp với chính quyền, phát triển các mô hình tập hợp quần chúng, nội dung phong trào, các cuộc vận động từng bước gắn với nguyện vọng, lợi ích, nhu cầu của các tầng lớp Nhân dân, đoàn viên, hội viên, và đồng thời gắn với thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, đảm bảo an sinh xã hội của địa phương, thu hút sự tham  gia của Nhân dân, các tổ chức tôn giáo, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. Có chuyển biến tích cực, kết quả bước đầu về hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; công tác nắm tình hình Nhân dân, dư luận xã hội và tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương. Phát huy vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Bên cạnh đó, phương thức sinh hoạt, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội vẫn còn mang tính hành chính, chưa bám sát yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, chưa tạo chuyển biến về nhận thức, ý thức của Nhân dân trong xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự… Công tác xã hội mang tính từ thiện, nhân đạo chưa kết hợp chặt chẽ, đồng bộ các nguồn lực xã hội với chủ trương, chính sách xã hội của Nhà nước để giải quyết căn cơ chương trình giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội… Một bộ phận đoàn viên, hội viên chưa thể hiện vai trò nòng cốt, đi đầu trong các phong trào. Hoạt động Ban công tác Mặt trận, chi hội, chi đoàn khu phố chưa phong phú, linh hoạt, thiếu chủ động, sáng tạo trong phong trào và chưa được duy trì ổn định, nền nếp sinh hoạt.

Điều đáng chú ý là địa bàn dân cư - nơi trực tiếp thực hiện các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của địa phương, sẽ giúp phản ảnh cụ thể tâm tư, sự hài lòng, đồng thuận hoặc bức xúc của Nhân dân đối với các chủ trương, chính sách và hiệu quả làm việc của chính quyền. Đó cũng là nơi Nhân dân thực hiện dân chủ trực tiếp (bầu cử, đối thoại, tiếp xúc, sinh hoạt, hội họp…) và giám sát thường xuyên đối với chính quyền, với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ (cả đang công tác tại địa phương và nơi cư trú). Đây là cơ sở để thực hiện “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát”. Đó còn là nơi thể hiện sinh động các loại hình hoạt động phong trào, mô hình tập hợp quần chúng và phát huy tính tự quản của cộng đồng dân cư; phản ảnh cụ thể đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của Nhân dân, lòng tin, sự tín nhiệm của Nhân dân với Đảng, chính quyền và Mặt trận, đoàn thể. Qua hoạt động, phong trào xuất hiện các nhân tố tích cực, tiêu biểu để trở thành nòng cốt cho Mặt trận, các đoàn thể, tạo nguồn phát triển đoàn viên, hội viên, đảng viên và bổ sung cán bộ cho cơ sở.

Từ tất cả những yếu tố đó cho thấy việc tập trung lãnh đạo đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động Mặt trận, đoàn thể chính trị- xã hội ở địa bàn dân cư sẽ tác động mạnh mẽ đến đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận, đoàn thể chính trị- xã hội các cấp.

Hội nghị đã nghe tham luận của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận về giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và chính quyền; Hội Cựu chiến binh Quận về phát huy vai trò nòng cốt và phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” trong thực hiện lập lại trật tự lòng, lề đường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị; Hội Liên hiệp phụ nữ Quận về giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của Hội Phụ nữ; Quận đoàn về giải pháp và các mô hình tập hợp thanh niên ở địa bàn dân cư; Đảng ủy Phường 4 về lãnh đạo công tác cán bộ và đổi mới phương thức lãnh đạo Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội của Đảng ủy Phường; Khối vận Phường 5 về tham mưu Đảng ủy trong củng cố, kiện toàn tổ chức, cán bộ Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội Phường; Đảng bộ bộ phận Khu phố 15 - Phường 12 về lãnh đạo thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Điều hành Khu phố, Tổ dân phố với Ban Công tác Mặt trận, Chi hội đoàn thể; Chi bộ Khu phố 6 - Phường 15 về Chi bộ lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị Khu phố và nâng cao chất lượng hoạt động Ban Công tác Mặt trận, chi hội đoàn thể. Các tham luận nêu cụ thể cách làm, giải pháp khắc phục khó khăn, kết quả và kinh nghiệm trong thực tiễn, đồng thời đề xuất giải pháp, kiến nghị cụ thể trong thực hiện Chương trình số 24-CTr/QU ngày 29.12.2017 của Quận ủy.

Trên cơ sở đánh giá tình hình, thực trạng hiện nay và liên hệ, đối chiếu với nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Mặt trận, đoàn thể nêu trong Nghị quyết số 18 của Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII, Hội nghị chuyên đề tập trung đề xuất:

Đối với Đảng ủy Phường: Tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Phường, các cấp ủy Chi - Đảng bộ bộ phận khu phố trong lãnh đạo đổi mới hoạt động Mặt trận, đoàn thể ở địa bàn dân cư. Xác định xây dựng hệ thống chính trị ở địa bàn dân cư vững mạnh chính là xây dựng Đảng bộ, chính quyền Phường trong sạch vững mạnh. Lãnh đạo tổ chức rà soát, đánh giá và có biện pháp cụ thể củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị khu phố, tổ dân phố. Kiên quyết loại bỏ các mô hình, phong trào mang tính hình thức, chạy theo thành tích thi đua, trùng lắp về nội dung. Tập trung chấn chỉnh, củng cố các chi hội đoàn thể, nhất là thanh niên, phụ nữ; nghiêm túc trong đánh giá thi đua, phân loại chất lượng tổ chức đoàn thể đúng thực chất. Lãnh đạo tốt công tác cán bộ (tuyển dụng, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, chính sách, chế độ…), đảm bảo tính ổn định, kế thừa, phát triển trong quy hoạch cán bộ và vận hành sau quy hoạch. Có sự thống nhất giữa Cấp ủy và Thường trực Mặt trận Tổ quốc, Ban Thường vụ các đoàn thể cấp trên về công tác cán bộ theo phân cấp.

Đối với chính quyền Phường: Rà soát, đánh giá tính hiệu quả, thiết thực trong thực hiện chương trình phối hợp của chính quyền, lực lượng vũ trang với Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là trong phối hợp giữa quản lý hành chính, phát triển kinh tế - xã hội với công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, tổ chức các phong trào, cuộc vận động trở thành phong trào thi đua yêu nước sâu rộng của địa phương. Trong phối hợp hoạt động ngoài việc tạo điều kiện thuận lợi, phải tôn trọng, phát huy vai trò, vị trí của cán bộ Mặt trận, đoàn thể. Nội dung phối hợp cần xác định nhiệm vụ cụ thể ở từng lĩnh vực và phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của Mặt trận, đoàn thể. Hàng năm, căn cứ vào tiêu chí xây dựng Phường đạt chuẩn văn minh đô thị, khu phố văn hóa, tổ dân phố tự quản…và những hạn chế, tồn tại của khu phố, tổ dân phố để hướng dẫn khu phố, tổ dân phố đăng ký thi đua. Định kỳ 6 tháng, cuối năm sẽ khảo sát, đánh giá thi đua, hoạt động của từng tổ chức trong hệ thống chính trị khu phố. Bố trí kinh phí đảm bảo hoạt động thường xuyên công tác Mặt trận, đoàn thể, khi Đảng ủy, chính quyền giao nhiệm vụ cho Mặt trận, đoàn thể hoặc huy động lực lượng đoàn viên, hội viên thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương thì phải có bố trí kinh phí thực hiện.

Đối với Mặt trận, đoàn thể các cấp: Chủ động trong nâng cao vị thế, vai trò của mình trong xã hội và trước Nhân dân. Trước hết, thông qua thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Trong thực hiện giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, cần có sự kết hợp đồng bộ Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội Quận, Phường với ban công tác Mặt trận, chi hội đoàn thể khu phố. Tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ Mặt trận, đoàn thể cơ sở nắm chắc các quy định, quy chế, trình tự thủ tục tiến hành giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ chính trị và hướng dẫn của cấp trên, chọn lựa những nội dung, chủ thể giám sát phù hợp với tình hình địa phương, nguyện vọng của Nhân dân và năng lực, trình độ của cán bộ Mặt trận, đoàn thể. Đẩy mạnh đổi mới, đa dạng hóa các mô hình tập hợp đoàn viên, hội viên và phong trào quần chúng; khắc phục chồng chéo, trùng lắp, chạy theo thành tích trong hoạt động Mặt trận, các đoàn thể. Rà soát, đánh giá lại hiệu quả từng mô hình, phong trào để thống nhất loại bỏ hình thức, không hiệu quả. Gắn phong trào, các cuộc vận động với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, các chương trình Quốc gia về an sinh xã hội; cụ thể hóa từng cấp về thực hiện Chương trình khởi nghiệp; “Giảm nghèo bền vững”; văn hóa - thể thao; lập lại trật tự đô thị, bảo vệ môi trường; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông … Cải tiến lế lối, phương pháp làm việc theo phương châm hướng về cơ sở, ứng dụng tin học trong thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, giảm hội họp tăng cường đi thực tế. Nghiên cứu thành lập cụm thi đua liên khu phố (từ 3 - 4 khu phố giáp ranh) để tăng cường phối hợp, hỗ trợ, học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong hoạt động...

 

BA MINH
Lượt xem: 9913
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin