image Hoạt động Ủy ban nhân dân
Phát huy kết quả thi đua năm 2020, ra sức khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021
Thứ năm, Ngày 18/02/2021, 02:22 CH Cỡ chữ Màu chữ image
(WEBGOVAP)-Tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2020, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Nguyễn Thị Thanh Vân, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng quận đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021. Xin giới thiệu toàn văn Kế hoạch "Phát huy kết quả thi đua năm 2020, ra sức khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021”.

 

 


Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Nguyễn Thị Thanh Vân, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng quận
trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua năm 2020

 

Từ đầu năm 2020 đến nay, tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và đã để lại những thiệt hại cùng tác động nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và quận Gò Vấp nói riêng. Trong tình hình hết sức khó khăn, nhưng với sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, chung sức của Nhân dân, các doanh nghiệp, ra sức thi đua thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch, vừa phải duy trì và phát triển các hoạt động sản xuất - kinh doanh. Với những nỗ lực đó, quận Gò Vấp cùng với cùng với cả thành phố đã đạt được những thắng lợi to lớn trong công tác phòng chống đại dịch Covid-19 và kinh tế quận dù tăng trưởng thấp nhưng vẫn đạt được những kết quả đáng ghi nhận: kinh tế tiếp tục tăng trưởng theo định hướng “Dịch vụ - Công nghiệp”, cơ cấu các ngành kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo đúng định hướng, ngành thương mại - dịch vụ chiếm tỷ trọng 69,54%, ngành công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ trọng 30,43%; ngành nông nghiệp chiếm tỷ trọng 0,03%; tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế bình quân đạt 11.98%/năm; ỷ trọng thương mại - dịch vụ bình quân đạt 66,9%/năm; các chính sách hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp được quan tâm thực hiện và công tác quản lý quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường có chuyển biến rõ nét theo hướng đô thị xanh, văn minh, hiện đại.

Năm 2021, là năm có ý nghĩa rất quan trọng, là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2026. Phong trào thi đua yêu nước 2021 hướng vào việc phát huy kết quả đạt được, khắc phục những mặt hạn chế thiếu sót, vượt qua khó khăn ra sức thi đua nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và những năm tiếp theo; với tinh thần “Đổi mới - sáng tạo, thi đua xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, hiện đại”; đồng thời, thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2021 của Thành phố “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư” và các chương trình trọng điểm, chương trình đột phá theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XII theo đề ra.

I. MỤC TIÊU:

Với tính chất hết sức quan trọng của năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2026. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ, năng động sáng tạo, đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước, tận dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Thực hiện chủ đề năm 2021 của Thành phố là “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”, quận Gò Vấp đề ra mục tiêu tổng quát như sau: “Đảm bảo phát triển kinh tế ổn định và bền vững; Nâng cao chất lượng đời sống của Nhân dân; Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, xây dựng chính quyền đô thị; Chú trọng bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng - an ninh; Kiên trì mục tiêu phấn đấu xây dựng quận Gò Vấp văn minh - giàu đẹp - nghĩa tình; Góp phần cùng thành phố xây dựng đô thị thông minh, xanh - thân thiện môi trường”.

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM:

 Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Để bảo đảm phong trào thi đua thắng lợi vẻ vang, cần có hai điều: một là cán bộ và công nhân phải thấm nhuần đạo đức cách mạng, ý thức trách nhiệm và tinh thần làm chủ tập thể; hai là kế hoạch 10 phần thì biện pháp 20 phần và quyết tâm 30 phần”. Đồng thời, để phong trào thi đua phát huy được tác dụng trong thực tiễn, thi đua phải có sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm, phổ biến sáng kiến; khen thưởng đúng việc, đúng người, sẽ góp phần tạo ra không khí thi đua trong sáng, lành mạnh. Mỗi đơn vị từ tổ dân phố đến từng đơn vị, phấn đấu đăng ký, cải thiện thứ hạng thi đua trong năm 2021. Người được khen thưởng thấy mình xứng đáng, là tấm gương để người khác noi theo, người chưa đạt thì cố gắng vươn lên; tránh chạy theo thành tích, báo cáo không chính xác, dẫn tới khen thưởng không đúng người, không đúng việc, làm ảnh hưởng phong trào thi đua chung. Với ý nghĩa đó, Hội đồng thi đua khen thưởng quận yêu cầu các đơn vị tổ chức phát động thi đua, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Tiếp tục thực hiện Kết luận số 83-KL/TW ngày 30 tháng 8 năm 2010 của Ban Bí thư Trung ương về đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến và Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 12 tháng 8 năm 2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; nhất là quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh để công tác thi đua, khen thưởng thực sự là động lực, biện pháp góp phần tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh.6+

2. Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, phát huy được sức mạnh, tiềm năng sáng tạo to lớn của các tầng lớp nhân dân gắn với hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Đặc biệt, tập trung nâng cao chất lượng phong trào thi đua, triển khai thực hiện có hiệu quả 17 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, 8 chỉ tiêu xây dựng Đảng,  2 chương trình trọng điểm (về giảm ô nhiễm môi trường và triển khai Đề án xây dựng đô thị thông minh giai đoạn 2020 - 2025) và 6 công trình trọng điểm (về xây dựng mới 300 phòng học và các công trình hạ tầng giao thông...trong đó tiếp tục thực hiện 3 công trình trọng điểm chuyển tiếp từ nhiệm kỳ 2015-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2026 đã đề ra.

3. Tập trung triển khai phong trào thi đua thực hiện chủ đề năm 2021 của Thành phố “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”, gắn với phong trào thi đua xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”; Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự đô thị và các phong trào thi đua theo chuyên đề, theo đợt trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, quốc phòng - an ninh.

4. Phát động phong trào thi đua cao điểm trong công tác tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phong trào thi đua đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính; thực hiện tốt các giải pháp, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực cải cách hành chính, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI), Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) nhằm nâng cao hiệu quả, phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo yêu cầu công khai, minh bạch, thuận tiện, thân thiện, hiện đại, gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội và các Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân các cấp thông qua, tạo động lực để quận phát triển nhanh, bền vững.

5. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng; đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị phát động để phong trào thi đua luôn đổi mới, sáng tạo, thực chất và mang lại hiệu quả thiết thực. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; bảo đảm khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương; chú trọng khen thưởng cho cơ sở, các tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp có nhiều sáng tạo trong công tác, chiến đấu, lao động sản xuất. Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể các cấp về tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, tập thể và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng phong trào thi đua và tổ 0chức giám sát trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua và công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

6. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, truyền thống thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận. Tiếp tục phát huy và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy nguồn lực của nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và phấn đấu xây dựng quận Gò Vấp văn minh - giàu đẹp - nghĩa tình góp phần cùng Thành phố xây dựng đô thị thông minh, hiện đại.

7. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, Lãnh đạo và người đứng đầu các địa phương, đơn vị có biện pháp cổ vũ động viên, biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu; phát hiện, tuyên truyền nhân rộng các gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, các mô hình, giải pháp sáng tạo, nhằm tạo sự lan tỏa rộng lớn trong phong trào thi đua, phong trào hành động cách mạng của quần chúng nhân dân trên địa bàn quận nhằm phát huy những kết quả đạt được trong năm 2020, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021.

8. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động Cụm, Khối thi đua, đảm bảo các hoạt động thi đua đi vào chiều sâu. Đổi mới nội dung sinh hoạt chuyên đề nhằm chia sẽ sáng kiến, kinh nghiệm, mô hình, giải pháp thiết thực tạo sự lan tỏa rộng lớn nhằm phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp.

9. Công tác khen thưởng phải tập trung chỉ đạo từ khâu đề xuất, lựa chọn, phải thực sự dân chủ, công khai. Đồng thời, khen thưởng phải bám sát phong trào thi đua và trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, đúng tiêu chuẩn, đối tượng; thành tích đến đâu khen thưởng đến đó. Việc tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân phải chính xác, nhanh chóng, kịp thời, có tác dụng nêu gương, giáo dục, học tập và nhân rộng gương điển hình tiên tiến tạo sức lan tỏa rộng khắp trong địa phương, cơ quan, đơn vị.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ và nội dung phát động thi đua của Quận, từng đơn vị cá nhân tiến hành đăng ký thi đua để có cơ sở phấn đấu và xem xét bình chọn cuối năm; ngoài duy trì phong trào thường xuyên trong cả năm; Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận tổ chức 3 đợt cao điểm thi đua:

1. Đợt 1, từ 01/01 đến 19/5/2021 với chủ đề thi đua lập thành tích kỷ niệm lần thứ 91 ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm lần thứ 46 ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động 01/5, kỷ niệm 66 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5), kỷ niệm lần thứ 131 sinh nhật Bác Hồ (19/5).

2. Đợt 2, từ 20/5 đến 02/9/2021 với chủ đề kỷ niệm 73 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, kỷ niệm lần thứ 76 Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 02/9.

3. Đợt 3, từ 02/9 đến kết thúc năm kế hoạch: cao điểm thi đua nước rút hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch lập thành tích kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022.

Kết quả từng đợt thi đua này, Thủ trưởng và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng từng đơn vị căn cứ đăng ký của từng cá nhân và thực tế tình hình của từng đơn vị, chủ động phát động, tổ chức phong trào và sơ kết, phát hiện những nhân tố tích cực nổi trội để ghi công thích hợp và kịp thời biểu dương, khen thưởng tại đơn vị.

Sau hội nghị phát động phong trào thi đua 2021, các cụm tổ chức triển khai kế hoạch; cụ thể nội dung hưởng ứng phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua làm cơ sở cho việc kiểm tra thi đua định kỳ, giám sát phong trào và tổ chức bình nghị giới thiệu các mô hình, các điển hình cho phong trào thi đua chung của quận.

Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận kêu gọi mọi người, mọi nhà, mọi cơ quan, đơn vị trên địa bàn phát huy truyền thống đoàn kết, năng động ra sức lập công xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2021 góp phần từng bước xây dựng quận Gò Vấp văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình.

 

 

BAN BIÊN TẬP
Lượt xem: 12016
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin