image An ninh trật tự
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN TREO VÀ THA TÙ TRƯỚC THỜI HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN
Thứ sáu, Ngày 04/10/2019, 05:45 CH Cỡ chữ Màu chữ image

 

 

(WEBGOVAP) - Ngày 4.10.2019, Ủy ban Nhân dân Quận tổ chức hội nghị chuyên đề đánh giá về "Thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thi hành án treo và tha tù trước thời hạn có điều kiện trên địa bàn Quận” trong thời gian từ tháng 1.2017 đến 30.6.2019, do số lượng án treo phải thi hành tương đối lớn và chế định tha tù trước thời hạn có điều kiện hoàn toàn mới cần kịp thời rút kinh nghiệm và hướng dẫn để Ủy ban Nhân dân các Phường thực hiện tốt trong thời gian tới.

 

 

Đến dự có các đồng chí đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố, Cơ quan thi hành án hình sự Thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - UVTV Quận ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Quận, Nguyễn Thị Thơm - Quận ủy viên - Viện Trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Quận, cùng các đồng chí đại diện Tòa án Nhân dân Quận, Cơ quan thi hành án hình sự thuộc Công an Quận, các ban ngành - đoàn thể Quận và 16 Phường...

 

 


Đồng chí Nguyễn Thị Thơm - Quận ủy viên
Viện Trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Quận trình bày đề dẫn chuyên đề...

 

Theo số liệu của báo cáo đề dẫn:
* Năm 2017 có 176 người được hưởng án treo (trong đó số cũ 100 người, số mới 76 người), rút ngắn thời gian thử thách 22 người, phạm tội mới 1 người, chấp hành xong thời gian thử thách 63 người, hiện còn 112 người;
* Năm 2018 có 167 người được hưởng án treo (trong đó số cũ 112 người, số mới 55 người), rút ngắn thời gian thử thách 4 người, phạm tội mới 2 người, chấp hành xong thời gian thử thách 60 người, hiện còn 105 người;
* 6 tháng đầu năm 2019 có 133 người được hưởng án treo (trong đó số cũ 105 người, số mới 28 người), chấp hành xong 45 người, phạm tội mới 2 người, rút ngắn thời gian thử thách 6 người, hiện còn 86 người...

Ưu điểm của công tác thi hành án treo và tha tù trước thời hạn có điều kiện trên địa bàn Quận thời gian qua đã đạt được những kết quả nhất định. Các bản án phạt tù nhưng cho hưởng án treo và quyết định tha tù trước thời hạn khi có hiệu lực pháp luật phần lớn được Tòa án và các cơ quan tổ chức thi hành đúng thời hạn luật định. Đến nay, ở một số Phường công tác giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, tha tù trước thời hạn có điều kiện được thực hiện chặt chẽ, đạt hiệu quả cao. Phần lớn Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các Phường có sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời đối với công tác thi hành án hình sự. Ban hành quyết định phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục người hưởng án treo, tha tù trước thời hạn đúng theo quy định. Người được phân công công tác thi hành án hình sự ở một số Phường đã thực hiện tốt việc giám sát, giáo dục người chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo, tha tù trước thời hạn có điều kiện tại địa phương; định kỳ 3 tháng 1 lần có yêu cầu người chấp hành án nộp bản tự nhận xét; thực hiện việc nhận xét người chấp hành án. Hoàn tất các thủ tục theo quy định và giao hồ sơ chấp hành án treo và tha tù trước thời hạn có điều kiện đã hết thời gian thử thách cho Cơ quan Thi hành án hình sự thuộc Công an Quận để cấp giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt theo thẩm quyền.

Tòa án Nhân dân Quận đã thực hiện việc ban hành các quyết định có liên quan đến việc thi hành án đúng quy định, mở sổ theo dõi việc chấp hành án đối với các loại án phạt, đồng thời gửi quyết định cho Cơ quan Thi hành án hình sự Công an Quận để lập hồ sơ giao cho Ủy ban Nhân dân Phường tổ chức theo dõi, giám sát, giáo dục đối với các bị án. Thành lập hội đồng, phối hợp với Viện kiểm sát mở phiên họp và ban hành quyết định rút ngắn thời gian thử thách của án treo. Cơ quan Thi hành án hình sự Công an Quận sau khi tiếp nhận hồ sơ và quyết định thi hành án đã tiến hành triệu tập người chấp hành án đến trụ sở Cơ quan Thi hánh án hình sự để ấn định thời gian người chấp hành án phải có mặt tại Ủy ban Nhân dân Phường nơi cư trú, yêu cầu bị án viết cam kết; lập và chuyển giao hồ sơ thi hành án cho Ủy ban Nhân dân các Phường. Thực hiện việc hướng dẫn nghiệp vụ công tác thi hành án hình sự theo thẩm quyền đối với Ủy ban Nhân dân Phường về công tác án treo, tha tù trước thời hạn có điều kiện; kiểm tra Công an Phường trong việc giúp Ủy ban Nhân dân Phường thực hiện nhiện vụ thi hành án hình sự; cấp giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt và lập hồ sơ đề nghị Tòa án rút ngắn thời gian thử thách theo quy định.

Hội nghị cũng hết sức chú ý báo cáo tham luận của các đơn vị cơ sở như: Ủy ban Nhân dân Phường 13 về những kinh nghiệm và các biện pháp quản lý người thi hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo trên địa bàn Phường; Công an Phường 12 về những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho Ủy ban Nhân dân Phường trong công tác gim1 sát, giáo dục người chấp hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo của Phường 12; Ủy ban Nhân dân Phường 3 về những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và biện pháp khắc phục để năng cao hiệu quả công giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, tha tù trước thời hạn có điều kiện trên địa bàn Phường 3; Lãnh đạo Cơ quan Thi hành án hình sự Công an Quận về mối quan hệ phối hợp và những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thi hành án treo và tha tù trước thời hạn có điều kiện trên địa bàn Quận; Tòa án Nhân dân Quận về những kinh nghiệm trong công tác phối hợp và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thi hành án treo và tha tù trước thời hạn có điều kiện trên địa bàn Quận.

 


Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - UVTV Quận ủy
Phó Chủ tịch Thường trực UBND Quận phát biểu chỉ đạo...

 

Để công tác giám sát, giáo dục người được hưởng án treo và Tha tù trước thời hạn có điều kiện trên địa bàn Quận trong thời gian tới đạt kết quả hơn nữa, hội nghị nhất trí cần tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

- Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Quận tiếp tục quan tâm chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 16 Phường thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong công tác Thi hành án hình sự. Chỉ đạo phòng tư pháp Quận hàng năm tổ chức tập huấn các quy định pháp luật liên quan đến công tác Thi hành án hình sự cho công chức tư pháp Phường.

- Đối với Cơ quan Thi hành án hình sự - Công an Quận: Hướng dẫn nghiệp vụ về công tác thi hành án hình sự theo thẩm quyền đối với Ủy ban Nhân dân các Phường chi tiết, cụ thể và được thể hiện bằng văn bản. Chỉ đạo, kiểm tra Công an các Phường trong việc tham mưu cho Ủy ban Nhân dân Phường thực hiện nhiệm vụ thi hành án hình sự được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 15 Luật Thi hành án hình sự. Cập nhật và ghi chép đầy đủ các loại sổ quản lý, theo dõi người chấp hành án treo theo biểu mẫu quy định tại Thông tư số 63/2011/TT-BCA ngày 07/9/2011 của Bộ Công an. Chuyển giao hồ sơ cho Ủy ban Nhân dân Phường phải đảm bảo đầy đủ thủ tục và đúng thời hạn theo quy định. Việc giao nhận hồ sơ phải thể hiện bằng văn bản có đầy đủ thông tin và chữ ký của người giao, người nhận. Thực hiện việc cấp và gửi giấy chứng nhận chấp hành xong thời gian thử thách đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.

- Đối với Ủy ban Nhân dân Phường: Tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của Luật Thi hành án hình sự và các văn bản hướng dẫn về công tác thi hành án treo và tha thù trước thời hạn có điều kiện. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường cần quan tâm hơn nữa đến công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án treo và tha tù trước thời hạn có điều kiện. Tổ chức rút kinh nghiệm, làm rõ nguyên nhân để xẩy ra vi phạm, khắc phục những vi phạm, tồn tại như phân tích ở trên. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Phường phải thường xuyên có sự chỉ đạo và tăng cường kiểm tra việc tổ chức, triển khai thực hiện của các bộ phận tham mưu, giúp việc trong công tác thi hành án hình sự, nhất là công an Phường, để đưa công tác thi hành án phạt tù cho hưởng án treo và tha tù trước thời hạn có điều kiện đi vào nề nếp, đúng quy định của pháp luật. Tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật của những người chấp hành án treo và tha tù trước thời hạn có điều kiện tại địa phương; kịp thời chấn chỉnh và yêu cầu người chấp hành án phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công dân và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật; xử lý nghiêm khắc những trường hợp cố tình vi phạm, trốn tránh nghĩa vụ thi hành án qua đó nâng cao hiệu quả giáo dục, phòng ngừa tội phạm góp phần giữ gìn trật tự trị an xã hội. Kịp thời biểu dương, động viên và xem xét đề nghị rút ngắn thời gian thử thách, giảm thời hạn chấp hành án cho người có tiến bộ, lao động học tập tốt, lập công... để khuyến khích người chấp hành án tích cực phấn đấu, cải tạo thành người có ích cho xã hội. Trong quá trình giám sát giáo dục, người giám sát giáo dục và địa phương cần phối hợp với gia đình người được hưởng án treo để nắm được kết quả chấp hành án của người được hưởng án treo. Ủy ban Nhân dân Phường phối hợp cùng các đoàn thể để tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhất là Luật Thi hành án hình sự cho người đang chấp hành án tại địa phương.

- Viện kiểm sát Nhân dân Quận: Tiếp tục tăng cường công tác kiểm sát thi hành án hình sự nói chung và thi hành án treo nói riêng để đảm bảo các bản án, quyết định thi hành án có hiệu lực thi hành phải được cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh theo quy định của pháp luật. Kịp thời phát hiện các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thi hành án hình sự, đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự trên địa bàn Quận Gò Vấp từ đó có kiến nghị, kháng nghị, yêu cầu Cơ quan Thi hành án hình sự, cơ quan tổ chức được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật.

 

BA MINH; Ảnh: TRẦN PHƯƠNG
Lượt xem: 54823
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin