image Hoạt động Đảng bộ
LỄ KỶ NIỆM TRỌNG THỂ 89 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 3.2 (1930 - 2019), HỌP MẶT MỪNG XUÂN KỶ HỢI NĂM 2019
Thứ sáu, Ngày 25/01/2019, 06:18 CH Cỡ chữ Màu chữ image

 

(WEBGOVAP) - Ngày 25.1.2019, Quận ủy - Hội đồng Nhân dân - Ủy ban Nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3.2 (1930 - 2019) và họp mặt mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019. Đến dự có các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí Tiền khởi nghĩa, các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, các Tướng lĩnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo Quận qua các thời kỳ, các đồng chí Thường vụ Quận ủy, đại diện các nhân sĩ, trí thức, tôn giáo, các ban ngành đoàn thể Quận và 16 Phường... 

 


Đồng chí Sử Ngọc Anh - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy phát biểu diễn văn tại Lễ kỷ niệm

  

 

Đồng chí Sử Ngọc Anh - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy phát biểu diễn văn ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang trong 89 năm qua của Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, đồng thời ôn lại chặng đường chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ và Nhân dân Gò Vấp, nêu bật những thành tựu cơ bản của Quận trong năm 2018 cùng những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, năm tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020. 
Ban Biên tập xin trích giới thiệu nội dung Bài phát biểu quan trọng dưới đây:

Ngược dòng thời gian, chúng ta cùng quay về với những năm tháng đấu tranh gian khổ, ác liệt và hào hùng nhất của dân tộc. Kể từ khi xâm lược Việt Nam vào năm 1858, thực dân Pháp đã thực thi các chính sách thực dân hà khắc, biến nước ta từ một nước phong kiến độc lập trở thành một xã hội thuộc địa nửa phong kiến. Sự thống trị tàn bạo của thực dân Pháp đã làm cho mâu thuẫn giữa dân tộc ta với thực dân Pháp diễn ra hết sức gay gắt, hàng loạt phong trào yêu nước, giải phóng dân tộc theo các khuynh hướng khác nhau liên tiếp nổ ra. Các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc tuy diễn ra quyết liệt, song cuối cùng đều bị thất bại, vì thiếu một đường lối cứu nước đúng đắn, thiếu một tổ chức lãnh đạo có khả năng tập hợp sức mạnh của toàn dân tộc. 
Trong lúc dân tộc ta đứng trước cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước thì Nguyễn Tất Thành (Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh), sau thời gian bôn ba tìm đường cứu nước, vào tháng 7 năm 1920, Người được đọc “Đề cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa” của Lênin và từ tư tưởng đó, Người đã đã đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam. Đây không chỉ là bước ngoặt đối với cuộc đời hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc, mà còn là bước ngoặt của cách mạng Việt Nam. Lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin đã soi rọi cho Nguyễn Ái Quốc: Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc thì trước hết phải có “Đảng cách mệnh” để “trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và giai cấp vô sản mọi nơi”. Từ nhận thức đó, Nguyễn Ái Quốc ra sức chuẩn bị mọi mặt cho việc thành lập một chính đảng vô sản ở Việt Nam, Người từng bước truyền bá có hệ thống chủ nghĩa Mác-Lênin vào trong nước, đưa phong trào công nhân chuyển dần từ trình độ tự phát lên tự giác; đưa phong trào yêu nước chuyển dần sang lập trường cộng sản. 
Sau nhiều năm hoạt động cách mạng trong phong trào cộng sản quốc tế và tích cực chuẩn bị cho sự ra đời của chính đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam; đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì hội nghị hợp nhất 3 tổ chức đảng (Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn) thành lập Đảng thống nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam và thông qua Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt và Điều lệ vắn tắt của Đảng. Từ đó, ngày 3.2.1930 trở thành Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

 


Đồng chí Sử Ngọc Anh - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy tặng hoa các Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, các Tướng lĩnh Quân đội Nhân dân Việt Nam

 

Sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam có những ý nghĩa hết sức to lớn:
* Thứ nhất, Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam thành một đảng cộng sản duy nhất - Đảng Cộng sản Việt Nam - theo một đường lối chính trị đúng đắn, tạo nên sự thống nhất về tư tưởng, chính trị và hành động của phong trào cách mạng cả nước, hướng tới mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
* Thứ hai, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp, là sự khẳng định vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam và hệ tư tưởng Mác-Lênin đối với cách mạng Việt Nam. Sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kiện lịch sử cực kỳ trọng đại, một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta.
* Thứ ba, Sự ra đời của Đảng là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của Nhân dânViệt Nam, là sự kiện gắn liền với tên tuổi của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh.
* Thứ tư, Sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và việc ngay từ khi ra đời, Đảng đã có Cương lĩnh chính trị xác định đúng đắn con đường cách mạng là giải phóng dân tộc theo phương hướng cách mạng vô sản, chính là cơ sở để Đảng Cộng sản Việt Nam vừa ra đời đã nắm được ngọn cờ lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam; giải quyết được tình trạng khủng hoảng về đường lối cách mạng, về giai cấp lãnh đạo cách mạng diễn ra đầu thế kỷ XX, mở ra con đường và phương hướng phát triển mới cho đất nước Việt Nam. Chính đường lối này là cơ sở đảm bảo cho sự tập hợp lực lượng và sự đoàn kết, thống nhất của toàn dân tộc cùng chung tư tưởng và hành động để tiến hành cuộc cách mạng vĩ đại giành những thắng lợi to lớn sau này. Đây cũng là điều kiện cơ bản quyết định phương hướng phát triển, bước đi của cách mạng Việt Nam trong suốt 89 năm qua.
* Thứ năm, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và việc Đảng chủ trương cách mạng Việt Nam là một bộ phận của phong trào cách mạng thế giới, đã tranh thủ được sự ủng hộ to lớn của cách mạng thế giới, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại làm nên những thắng lợi vẻ vang. Đồng thời cách mạng Việt Nam cũng góp phần tích cực vào sự nghiệp đấu tranh chung của Nhân dânthế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Trải qua 89 năm xây dựng và trưởng thành, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, Đảng đã lãnh đạo Nhân dânta giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, làm nên những thành tựu vĩ đại:
* Một là, Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do.
* Hai là, Thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế.
* Ba là, Thắng lợi của công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; xây dựng chủ nghĩa xã hội với nhận thức và tư duy mới đúng đắn, phù hợp thực tiễn Việt Nam.
Với sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng Sản Việt Nam hơn 89 năm qua, nước ta từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa; Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; đất nước ta đã ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng ở khu vực và trên thế giới. 
Cùng với lịch sử vẻ vang của Đảng ta trong suốt 89 năm qua, chúng ta cũng rất tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng bộ và Nhân dân Quận Gò Vấp. Ngay từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930, Chi bộ Đảng đầu tiên của Gò Vấp đã được thành lập, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Sài Gòn - Gia Định. Đảng bộ và Nhân dân Quận Gò Vấp đã trải qua các cao trào cách mạng 1930 - 1931; 1936 - 1939; Nam Kỳ khởi nghĩa đến Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1986, ngọn lửa đấu tranh đó luôn bùng cháy khắp nơi trong Quận.
Quận Gò Vấp, với vị trí chiến lược là cửa ngõ phía Tây Bắc Sài Gòn, nối Sài Gòn với miền Đông Nam bộ và cả nước, nằm sát trung tâm đầu não của địch, nên từ rất sớm, vùng đất Gò Vấp của chúng ta đã là nơi tranh chấp quyết liệt giữa ta và địch. Thực dân, đế quốc và chính quyền Sài Gòn ra sức thực hiện âm mưu “quân sự hóa Gò Vấp” xây dựng hàng loạt căn cứ quân sự, các cơ xưởng quốc phòng và trường đào tạo các sắc lính để trấn áp cách mạng tại chỗ và làm hậu cần cho cuộc chiến tranh xâm lược lâu dài trên toàn miền Nam. Và cũng từ đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Gò Vấp, các chiến sĩ cách mạng luôn nêu cao tinh thần anh dũng, không ngừng chiến đấu ngay trong những lúc khó khăn gian khổ nhất, phong trào đấu tranh mạnh mẽ của quần chúng được dấy lên khắp nơi, tấn công vào kẻ thù với những trận đánh vang dội đã gắn liền các địa danh ngã ba chú Ía, cầu Hang, ga xe lửa Xóm Thơm và tên tuổi nhiều đồng chí cách mạng kiên trung anh dũng như: Nguyễn Văn Nghi, Nguyễn Văn Lượng, Phạm Văn Chiêu, Trần Thị Nghỉ ... đã làm cho thực dân Pháp phải khiếp sợ.
Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cùng với Thành phố và cả nước, Đảng bộ Quận Gò Vấp đã tập trung mọi nỗ lực để lãnh đạo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; quốc phòng và an ninh; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất, văn hoá và tinh thần của người dân.
Năm 2018, Đảng bộ và Nhân dân Quận Gò Vấp tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức; lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; quốc phòng và an ninh; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị bám sát với yêu cầu, nhiệm vụ đề ra, có trọng tâm, trọng điểm; một số kết quả cụ thể như:
- Kinh tế Quận duy trì mức tăng trưởng ổn định, các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế ước thực hiện 11,82% (kế hoạch năm là 11,5%). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng định hướng, tỷ trọng thương mại - dịch vụ chiếm 67,15%. Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện là 2.581,387 tỉ đồng, đạt 102,44% chỉ tiêu pháp lệnh, đạt 95,59% chỉ tiêu phấn đấu và bằng 112,07% so với năm 2017.
- Các hoạt động văn hóa - nghệ thuật - thể dục, thể thao được tổ chức phong phú và đa dạng. Chất lượng giáo dục tiếp tục được giữ vững; tỉ lệ học sinh học 2 buổi/ngày đạt 66,23%. Thực hiện tốt công tác chăm lo, hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách có công… góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Quận. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,22% trên tổng số hộ dân; cơ bản hoàn thành trước thời hạn mục tiêu chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. 
- Công tác quốc phòng - an ninh được tăng cường, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quận; phạm pháp hình sự được kéo giảm (5,16 vụ/10.000 dân), tỷ lệ khám phá án hình sự đạt 73,28%, đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy, tình hình cháy nổ được kiểm soát. 
- Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm, đổi mới; tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020.
- Hoạt động của Hội đồng Nhân dânQuận đã đi vào nề nếp; nội dung hoạt động chỉ đạo điều hành có trọng tâm, giải quyết các vấn đề liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, những vấn đề dư luận và ý kiến của đa số cử tri Quận quan tâm. 
- Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng được quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức, phát triển và nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên; chủ động triển khai thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động ở cơ sở.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn có mặt hạn chế là:Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Lĩnh vực quản lý đô thị còn xảy ra tình trạng xây dựng trái phép, sai phép. Tiến độ một số công trình, dự án còn chậm, đặc biệt công tác vận động Nhân dânbàn giao mặt bằng để triển khai các dự án còn kéo dài, hiệu quả chưa cao. Tình hình dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết có chiều hướng gia tăng. Tai nạn giao thông tăng cả về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ. Chưa vận động được đoàn viên, hội viên và Nhân dântham gia tích cực vào các cuộc vận động, phong trào của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, đôi lúc chưa lồng ghép với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Công tác tập hợp phụ nữ, thanh niên chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Tình hình những năm tiếp theo có những thuận lợi, bên cạnh đó cũng còn nhiều khó khăn, thử thách, Quận ủy - Hội đồng Nhân dân - Ủy ban Nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân Quận Gò Vấp tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng bộ, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm: Xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tiếp tục phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, khuyến khích đổi mới, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển doanh nghiệp. Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ gắn với chỉnh trang đô thị, giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, giảm ô nhiễm môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Chú trọng phát triển văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống Nhân dân. Nâng cao năng lực của các cơ quan trong hệ thống chính trị từ Quận đến cơ sở; thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Để đảm bảo thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ trên, điều cốt tử là phải tập trung, quyết liệt nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên mà trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chủ đề năm 2019: “ Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân”.

Tự hào về Đảng quang vinh, về đất nước anh hùng của chúng ta, mỗi tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên càng khắc ghi sâu sắc lời căn dặn trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “ Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân”.

 


Đồng chí Phạm Thị Tiến - Phó Bí thư Quận Đoàn thay mặt thế hệ trẻ Quận nhà phát biểu cảm tưởng tại Lễ kỷ niệm

 

 

Trước thềm một mùa xuân mới Xuân Kỷ Hợi năm 2019, xin được thay mặt Quận ủy - Hội đồng Nhân dân - Ủy ban Nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận, kính chúc các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí Tiền khởi nghĩa, các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, các Tướng lĩnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo Quận qua các thời kỳ, quý vị đại biểu và toàn thể Nhân dân Quận nhà một năm mới thành công, an khang và hạnh phúc!

BAN BIÊN TẬP(tổng hợp)
Lượt xem: 6773
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin