image Kinh tế - Doanh nghiệp
KỶ NIỆM 13 NĂM NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM 13.10 (2004 - 2017)
Thứ sáu, Ngày 13/10/2017, 08:55 SA Cỡ chữ Màu chữ image

(WEBGOVAP) - Cách nay 13 năm, ngày 20.9.2004, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã ký Quyết định số 990/QĐ-TTg lấy ngày 13 tháng 10 hàng năm là “Ngày doanh nhân Việt Nam”, mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc. Đó chính là ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho giới công thương Việt Nam ngay sau khi thành lập Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.

72 năm về trước - ngày 13.10.1945, Bác đã viết “…Hiện nay Công thương cứu quốc đoàn đương hoạt động để làm được nhiều việc ích lợi quốc dân. Tôi rất hoan nghênh và mong đợi nhiều kết quả tốt. Trong lúc các giới khác trong quốc dân ra sức hoạt động để giành lấy nền hoàn toàn độc lập của nước nhà thì giới Công thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng và thịnh vượng. Chính phủ, Nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp đỡ giới thương nhân trong công cuộc kiến thiết này. Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau. Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là sự kinh doanh của các nhà doanh nghiệp thịnh vượng…(Trích Thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi giới Công thương đăng trên Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam).

Với ý nghĩa lịch sử ấy, việc Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 13 tháng 10 hàng năm  là “Ngày doanh nhân Việt Nam” chính là để phát huy vai trò, truyền thống của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, động viên các tầng lớp xã hội trong việc góp phần xây dựng và phát triển doanh nghiệp, phát triển đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cũng quy định việc tổ chức ngày Doanh nhân Việt Nam hàng năm phải thiết thực, tiết kiệm, có hiệu quả, tránh hình thức, bảo đảm các yêu cầu: Giáo dục truyền thống yêu nước, tự cường, chủ động sáng tạo của đội ngũ doanh nhân, động viên phong trài thi đua sản xuất, kinh doanh, nâng cao kỷ luật, đạo đức, văn hóa kinh doanh của các doanh nghiệp, doanh nhân. Biểu dương khen thưởng bằng các hình thức thích hợp đối với các doanh nghiệp, doanh nhân kinh doanh giỏi, thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc xây dựng và phát triển doanh nghiệp.

Ngày 9.12.2011, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 09-NQ/TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Nghị quyết nêu rõ quan điểm chỉ đạo và mục tiêu phương hướng, nhiệm vụ trong xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam.

Về quan điểm chỉ đạo: Bộ Chính trị khẳng định đội ngũ doanh nhân là lực lượng có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có năng lực, trình độ và phẩm chất, uy tín cao, sẽ góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển nhanh, bền vững và bảo đảm độc lập, tự chủ của nền kinh tế; Xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, nâng cao trình độ, kiến thức toàn diện của doanh nhân, chú trọng nâng cao phẩm chất đạo đức, ý thức công dân, trách nhiệm xã hội và tinh thần dân tộc của đội ngũ doanh nhân, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh là trách nhiệm của Đảng, của cả hệ thống chính trị và của bản thân mỗi doanh nghiệp, doanh nhân. Xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân phải gắn liền với hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; bảo đảm quyền sở hữu và tự do kinh doanh của doanh nhân theo pháp luật, khuyến khích doanh nhân làm giàu cho mình và cho đất nước. Tăng cường mối liên kết, hợp tác, đoàn kết cùng có lợi giữa doanh nhân với công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt NamBộ Chính trị xác định:

Mục tiêu: Xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có tinh thần dân tộc, giác ngộ chính trị, văn hóa kinh doanh, có trách nhiệm xã hội cao, có đủ năng lực, trình độ để lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp hoạt động có chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh cao, liên kết chặt chẽ, tham gia tích cực vào mạng sản xuất, chuỗi giá trị trong nước và toàn cầu; không ngừng phát triển, phấn đấu đến năm 2020 có một số doanh nhân, doanh nghiệp có thương hiệu đạt tầm cỡ khu vực Đông - Nam Á.

Phương hướng, nhiệm vụ: Nâng cao nhận thức về vai trò của đội ngũ doanh nhân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Tạo môi trường sản xuất, kinh doanh bình đẳng và thuận lợi cho doanh nhân; Hỗ trợ đội ngũ doanh nhân mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, khuyến khích phát triển doanh nhân khu vực nông thôn; Quan tâm, tạo chuyển biến trong đào tạo và bồi dưỡng doanh nhân; Đề cao đạo đức, văn hoá kinh doanh, trách nhiệm xã hội, tinh thần dân tộc của đội ngũ doanh nhân, xây dựng quan hệ lao động hài hòa; Phát huy vai trò của các tổ chức đại diện của cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân.

Đến nay, sau 13 năm Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định lấy ngày 13 tháng 10 là “Ngày Doanh nhân Việt Nam” và 6 năm Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống, thực tế đã khẳng định ý nghĩa lịch sử quan trọng đặc biệt của bức thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi giới công thương vào ngày 13.10.1945. Trong giai đoạn hộp nhập kinh tế quốc tế hôm nay, bức thư của Hồ Chủ tịch vẫn nguyên giá trị, thể hiện đường lối đúng đắn và chỉ dẫn mang tính chiến lược của Người đối với việc khẳng định vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân trong xây dựng và kiến thiết đất nước. Quyết định số 990/QĐ-TTg ngày 20.9.2004 và Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 9.12.2011 đã cụ thể hóa đường lối, chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp, phát huy vai trò của doanh nhân; hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân Việt Nam phát triển mạnh mẽ, tự tin góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước và hội nhập quốc tế.

 

 

Lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND - UB.MTTQVN Quận đến thăm và chúc mừng

Hội Doanh nghiệp Quận nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13.10.2017

 

Cùng với Thành phố, Quận Gò Vấp luôn coi trọng sự phát triển thịnh vượng của địa phương gắn liền với sự kinh doanh thịnh vượng của các nhà doanh nghiệp, tích cực triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh. Cụ thể như:

- Ban hành các Kế hoạch công tác cải cách hành chính, Kế hoạch ISO, Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan hành chính nhà nước; Đội ngũ cán bộ, công chức có kỹ năng giỏi, tận tâm đáp ứng nhu cầu hướng dẫn, xử lý hồ sơ, công việc cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; Tổ chức cập nhật thường xuyên các thông tin liên quan đến lĩnh vực kinh doanh trên chuyên mục “Thông tin kinh tế” của Website Quận, hỗ trợ các doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các văn bản pháp luật, các chính sách ưu đãi liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giải quyết hồ sơ hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại nhanh chóng và tiện ích, giúp doanh nghiệp dễ hiểu, dễ thực hiện và dễ kiểm soát. Tiếp tục nâng cao vai trò Hội Doanh nghiệp trong việc liên kết, phát triển, trao đổi thông tin, góp ý chính quyền về xây dựng chủ trương, chính sách mới và sửa đổi nếu không phù hợp thực tế hiện nay.

- Tích cực chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện sà soát mặt bằng để giới thiệu doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường Thành phố mở điểm bán hàng bình ổn thị trường, kết hợp là điểm bán hàng Việt Nam và thực phẩm an toàn. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn Quận bằng nhiều hình thức: Tư vấn – giới thiệu việc làm, tổ chức các phiên chợ sinh vật cảnh, ngày hội giới thiệu sản phẩm hàng bình ổn phục vụ năm học,  hội chợ kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng, chợ phiên nông sản...

- Tổ chức hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho 100% đối tượng có nhu cầu; Tổ chức tập huấn kê khai thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà. Thực hiện kết nối các Đại lý thuế và người nộp thuế trên địa bàn để tăng cao hiệu quả tuyên truyền chính sách thuế đến người nộp thuế.  Tạo điều kiện thuận lợi để hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh và gia nhập thị trường; vận động và hỗ trợ hộ kinh doanh có quy mô trên 10 lao động đăng ký thành lập doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện Quy trình liên thông trong cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế. Theo đó, thời gian cấp mới Giấy Chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và Giấy Chứng nhận mã số thuế giảm xuống còn 3 ngày làm việc nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh sớm triển khai hoạt động kinh doanh.

- Thực hiện khảo sát, tiếp cận, tuyên truyền đến các hộ kinh doanh hoạt động theo quy mô doanh nghiệp để thực hiện chuyển đổi loại hình hoạt động cho phù hợp theo Kế hoạch số 1825/KH-UBND ngày 11.4.2017 của UBND Quận. Tiếp tục triển khai thực hiện 06/KH-UBND ngày 15.1.2015 về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn Quận đến năm 2020; ban hành Kế hoạch số 3710/KH-UBND ngày 10.7.2017 về phát triển kinh tế tập thể năm 2017 trên địa bàn Quận. Tổ chức đối thoại với doanh nghiệp nhằm giải đáp những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và tổ chức thăm hỏi doanh nghiệp có đông công nhân, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài vào các dịp Lễ - Tết và ngày Doanh nhân Việt Nam 13.10...

 

 

Xưởng sản xuất của Công ty Gỗ Đức Thành, 

sản phẩm có mặt tại 63 tỉnh thành trong nước và tại hơn 50 quốc gia trên thế giới

 

Môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn Quận hiện nay được cải thiện ngày càng thuận lợi, thông thoáng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển, đồng thời tham gia tích cực vào các chương trình phát triển các ngành dịch vụ và công nghiệp trên địa bàn, góp phần thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP Ngày 16.5.2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP ngày 6.2.2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020, cũng như triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Thành phố Hồ Chí Minh, thực sự vì Gò Vấp văn minh, giàu đẹp và nghĩa tình.

PHƯƠNG HOA
Lượt xem: 7160
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin