image Cải cách hành chính
HỘI NGHỊ PHÁT ĐỘNG "ĐỢT THI ĐUA CAO ĐIỂM VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH"
Thứ sáu, Ngày 02/11/2018, 03:05 CH Cỡ chữ Màu chữ image

 

 

(WEBGOVAP) - Sáng nay, ngày 2.11.2018, UBND Quận tổ chức phát động "Đợt thi đua cao điểm về Cải cách hành chính" theo tinh thần triển khai Kế hoạch số 4776/KH-UBND ngày 23.10.2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phát động đợt thi đua cao điểm đón chào năm mới 2019 và Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3.2 (1930 - 2019), với yêu cầu: “Mỗi cơ quan quản lý Nhà nước, mỗi đơn vị Mặt trận Tổ quốc và tổ chức thành viên, mỗi tổ chức cơ sở Đảng có một giải pháp thiết thực; một sáng kiến cải cách hành chính giảm phiền hà, nhũng nhiễu cho người dân và doanh nghiệp”.  

 


Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Thường vụ Quận ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Quận phát động "Đợt thi đua cao điểm về Cải cách hành chính"

 

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Thường vụ Quận ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Quận phát động "Đợt thi đua cao điểm về Cải cách hành chính" đã nhấn mạnh: "Nhìn chung, công tác Cải cách hành chính Quận thời gian qua đã đạt một số kết quả như: chủ động quán triệt, cập nhật kịp thời các chỉ đạo của cấp trên; triển khai thực hiện các Đề án đo lường sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, dịch vụ y tế công và dịch vụ giáo dục công; các quy trình từng bước được cụ thể hóa, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; 100% các thủ tục hành chính được công khai, thường xuyên cập nhật và niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; 99,9% hồ sơ được giải quyết đúng hẹn và trước hẹn…Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính cũng đã góp phần thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở".

Đồng chí cũng nêu rõ: "Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều hạn chế như: chỉ số cải cách hành chính của Quận bị đánh giá đứng thứ 17/24 Quận - huyện; việc thực hiện khắc phục những tồn tại, hạn chế, điểm trừ chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn Quận còn chậm; tỷ lệ sử dụng thư điện tử và tỷ lệ văn bản trao đổi dưới dạng điện tử thấp, tỷ lệ thủ tục hành chính được công khai trên Trang thông tin điện tử Quận chưa được cập nhật đầy đủ, chưa đúng quy định, tỷ lệ thực hiện tinh giản biên chế còn thấp; việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 chưa đạt theo chỉ tiêu Kế hoạch; việc hoàn thiện xây dựng Đề án vị trí việc làm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt còn chậm so với tiến độ; việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm Kế hoạch “Năm dân vận chính quyền 2018” vẫn chưa phát huy hết sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị…". Đồng chí yêu cầu: Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018 và đợt thi đua cao điểm về Cải cách hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận phát động phong trào thi đua với các nội dung chủ yếu như sau:

* Một là, thực hiện giải pháp, sáng kiến mà Ủy ban nhân dân Quận đã đăng ký với Ủy ban nhân dân Thành phố. Cụ thể, là thực hiện nhóm giải pháp nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành, phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Cải cách hành chính trên địa bàn Quận Gò Vấp. Trong đó, tập trung chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, triển khai công tác Cải cách hành chính với các yêu cầu cụ thể:

- Tổ chức kiểm tra đột xuất công tác chỉ đạo, điều hành Cải cách hành chính;

- Tổ chức thực hiện Quyết định số 3767/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Quận về Quy định Khung tiêu chí đánh giá trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành, phối hợp triển khai thực hiện công tác Cải cách hành chính trên địa bàn Quận. Theo đó, Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương được đánh giá, phân loại ở các mức: hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt, hoàn thành và không hoàn thành nhiệm vụ về công tác CCHC khi đã trực tiếp chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nội dung thuộc trách nhiệm của người đứng đầu theo quy định tại các Điều 5 - 12 Chương II của Quy định được ban hành kèm theo Quyết định 3767.

- Trọng tâm là khắc phục những tồn tại, hạn chế, điểm trừ chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn Quận theo Kế hoạch số 2359/KH-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2018; tăng cường thực hiện chủ trương tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thiện Đề án vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị mình trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt.

* Hai là, các cơ quan, đơn vị, 16 Phường chủ động đề xuất, cung cấp mô hình, sáng kiến, giải pháp hay trong công tác Cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, nhằm thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính; giảm phiền hà, nhũng nhiễu cho người dân và doanh nghiệp. Các lĩnh vực đăng ký mô hình, sáng kiến, giải pháp gồm: ứng dụng 100% công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; giải quyết hồ sơ hành chính đúng hạn 100%; không bổ sung thành phần hồ sơ ngoài danh mục thủ tục hành chính đã quy định; đăng ký và công bố đẩy mạnh triển khai kiến trúc Chính quyền điện tử; đăng ký gia tăng các dịch vụ công trực tuyến nhất là dịch vụ cấp độ 3, 4, mở rộng dịch vụ một cửa liên thông đa ngành; rà soát, đơn giản hóa, chuẩn hóa, công khai các thủ tục hành chính; cụ thể hóa quy trình thực hiện ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Quận; định lượng được sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị cung cấp dịch vụ công; Đối với công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ cơ sở; quan tâm xây dựng các mô hình Dân vận khéo phù hợp đặc trưng từng cơ quan, đơn vị với chủ đề năm dân vận chính quyền; thực hiện các giải pháp có hiệu quả nhằm chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; rà soát, sắp xếp lại cơ cấu, chức năng, phân công nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao năng suất lao động của cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Mỗi cơ quan, đơn vị, UBND 16 Phường phải đăng ký 01 mô hình, sáng kiến, giải pháp thiết thực với Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Quận, Hội đồng Khoa học sáng kiến Quận trước ngày 03 tháng 11 năm 2018; tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 27 tháng 01 năm 2019, UBND Quận tổng kết đánh giá lồng ghép phong trào thi đua yêu nước năm 2018. 

* Ba là, tổ chức thực hiện Quyết định số 4631/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập do thành phố quản lý làm cơ sở cho việc chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố.
* Bốn là, ra sức thi đua, vượt qua khó khăn hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Đợt thi đua cao điểm này chính là tiền đề quan trọng để bước vào năm cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố trong năm 2019. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tuyên truyền, vận động các thành viên, hội viên tham gia đợt cao điểm thi đua này, nêu gương những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, phê bình những tập thể không triển khai, hoặc thực hiện không hiệu quả đợt thi đua đặc biệt này. Ủy ban nhân dân, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Quận kêu gọi mọi người, mọi nhà, mọi cơ quan, tổ chức, địa phương và các tổ, đội, phòng, ban của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Quận phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, vượt qua khó khăn, ra sức thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018, góp phần xây dựng Gò Vấp ngày càng phát triển bền vững.

 

 

BA MINH
Lượt xem: 5823
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin