image Đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống
(WEBGOVAP) - Ngày 25.10.2017, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Ban biên tập Website - Bản tin Quận trân trọng ...
(WEBSITEGOVAP) - Ngày 30.10.2016, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ", gọi tắt là NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 4 - KHÓA ...
(WEBSITEGOVAP) - Thực hiện Kế hoạch số 41-KH/BTGTW và Quyết định số 346-QĐ/BTGTW ngày 10.8.2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương, cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng” do Tạp chí Tuyên giáo phối hợp với Vụ Lý luận chính trị (Ban Tuyên giáo Trung ương) và Tạp chí Xây dựng Đảng (Ban Tổ chức Trung ương) tổ chức trên Tạp chí Tuyên giáo điện tử www.tuyengiao.vn, Tạp chí Xây dựng Đảng ...
Xem theo ngày: