image Hoạt động Đảng bộ
ĐỂ CÓ THỂ PHÒNG NGỪA BIỂU HIỆN SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG, “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA” TRONG NỘI BỘ: NHẤT THIẾT ĐỀ CAO TÍNH NÊU GƯƠNG TRONG MỌI TÁC PHONG SINH HOẠT VÀ CÔNG TÁC
Thứ sáu, Ngày 01/11/2019, 01:09 CH Cỡ chữ Màu chữ image

 

 

(WEBGOVAP) - Sáng ngày 31.10.2019, Thường trực Quận ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề với các đồng chí Bí thư Đảng bộ cơ sở và Chi bộ cơ sở năm 2019 với nội dung “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong sinh hoạt Chi bộ, phòng ngừa biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” - một yêu cầu quan trọng trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

 

 

Đến dự có các đồng chí: Sử Ngọc Anh - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy, Nguyễn Trí Dũng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận, cùng các đồng chí Thường vụ Quận ủy, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Quận ủy, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận, các ban ngành và đoàn thể chính trị -xã hội Quận, các đồng chí Bí thư Đảng bộ cơ sở và Chi bộ cơ sở...

 


Đồng chí Ngô Thanh Sơn - Ủy viên Thường vụ Quận ủy
- Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy trình bày báo cáo đề dẫn...

 

Mở đầu hội nghị, đồng chí Ngô Thanh Sơn - Ủy viên Thường vụ Quận ủy - Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy trình bày báo cáo đề dẫn, nêu rõ: Đại hội XII của Đảng tiếp tục khẳng định “Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Trong đó, tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo là những vấn đề cơ bản, là cơ sở để xây dựng Đảng ngang tầm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 nhấn mạnh: “Tăng cường lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong Nhân dân”. Trên cơ sở đó, thời gian qua Ban Thường vụ Quận ủy luôn quan tâm, chỉ đạo việc đổi mới nội dung, phương pháp lãnh đạo đối với các Đảng bộ cơ sở và Chi bộ cơ sở, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong sinh hoạt Đảng, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cụ thể trong đó tập trung hướng dẫn nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong sinh hoạt Chi bộ theo Chỉ thị 10-CT/TW ngày 30.3.2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ và Hướng dẫn số12-HD/BTCTW ngày 6.7.2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ. Phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong sinh hoạt Chi bộ, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI và Khóa XII) trở thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt Chi bộ, góp phần xây dựng tổ chức Đảng các cấp trong sạch, vững mạnh.
Cấp ủy các cấp tổ chức quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, Chỉ thị, Hướng dẫn của Đảng về sinh hoạt Chi bộ; tăng cường lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt Chi bộ. Thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt, bảo đảm đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên, phù hợp với tình hình, đặc điểm của Chi bộ; nâng cao hiệu quả lãnh đạo thực hiện nghị quyết của Chi bộ. Mỗi đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và Bí thư Chi bộ nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu trong sinh hoạt Chi bộ, giữ gìn đoàn kết, thống nhất, tình yêu thương đồng chí lẫn nhau, tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong các buổi sinh hoạt và thực hiện tốt nhiệm vụ được Chi bộ phân công.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy cũng cho biết: Bên cạnh kết quả đã đạt được ấy, công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong sinh hoạt Chi bộ ở cơ sở còn một số tồn tại, hạn chế như: Nội dung sinh hoạt vẫn chưa được đổi mới thường xuyên, vai trò người chủ trì gợi mở nội dung để tham gia góp ý còn hạn chế, đa số các ý kiến góp ý là của đảng viên lớn tuổi, là lãnh đạo đơn vị. Vẫn còn một số đảng viên tham gia sinh hoạt Chi bộ chưa đầy đủ, không đúng giờ, không mang theo sổ sách ghi chép; không tập trung mà còn nói chuyện riêng... Chưa thể hiện được tính tiên phong, gương mẫu trong công tác và sinh hoạt, còn thụ động, ít tham gia đóng góp ý kiến. Ý thức trách nhiệm đối với tập thể, tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình chưa cao, còn biểu hiện ngại va chạm, sợ mất lòng, đóng góp ý kiến một cách gượng ép, nội dung không thiết thực, không có chiều sâu, chưa có nhiều ý kiến hay để đóng góp vào quá trình hoạt động, lãnh đạo của Chi bộ, chưa thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, thậm chí xem nhẹ việc sinh hoạt Chi bộ, tham gia cho đúng quy định... Nhiệm vụ của hội nghị giao ban chuyên đề tập trung trao đổi thảo luận, đóng góp ý kiến để sớm khắc phục tình trạng đó.

 


Đồng chí Lê Thị Thanh Trang - Phó Bí thư Đảng ủy doanh nghiệp
phát biểu tham luận...

 

Trong khuôn khổ hội nghị, các đồng chí đại biểu tham dự đã nghe báo cáo tham luận của Đảng bộ Quân sự Quận, Đảng bộ Doanh nghiệp Quận, Chi bộ Trung tâm Văn hóa Quận, Đảng bộ Phường 7, Chi bộ Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực, cùng nhiều ý kiến bày tỏ kinh nghiệm đúc kết từ thực tiễn của các Chi bộ cơ sở, Đảng bộ cơ sở và các địa phương, cơ quan, đơn vị về những nội dung đột phá, những cách làm mới, mô hình hay, có hiệu quả tốt trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trong sinh hoạt Chi bộ, trong phòng ngừa biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộp; đồng thời đề xuất, kiến nghị đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng trong sinh hoạt Chi bộ thời gian tới...

 


Đồng chí Sử Ngọc Anh - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy
phát biểu chỉ đạo, kết luận hội nghị...

 

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Sử Ngọc Anh - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy yêu cầu các Đảng bộ cơ sở và Chi bộ cơ sở luôn coi trọng tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhất là ý nghĩa quan trọng của sinh hoạt Chi bộ và nhất thiết phải nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ trong tình hình hiện nay. Cần tích cực tuyên truyền, quán triệt, giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng cho cán bộ, đảng viên và hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ, là nội dung giáo dục quan trọng hàng đầu về tư tưởng, chính trị đối với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, là cơ sở của sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Cần thống nhất về mặt nhận thức, đề cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên đối với quá trình thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trước hết là trong cấp ủy, đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu đơn vị. Coi trọng việc tổ chức sinh hoạt Chi bộ là biện pháp quan trọng để tiến hành công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt, đánh giá và giải quyết tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, từ đó có những nội dung, phương pháp, hình thức tiến hành công tác giáo dục chính trị, tư tưởng phù hợp. Tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên, phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Tăng cường giáo dục những chuẩn mực về đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, đặc biệt là tính nêu gương trong mọi tác phong sinh hoạt và công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong từng địa phương, cơ quan, đơn vị; gắn với việc kiểm điểm, đánh giá và đề ra biện pháp giải quyết những vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng của các cấp ủy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII.

 

 

BA MINH
Lượt xem: 12430
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin