image Cải cách hành chính
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐANG ÁP DỤNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP ĐƯỢC CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008
Thứ ba, Ngày 20/11/2018, 10:53 SA Cỡ chữ Màu chữ image

(WEBGOVAP) -  Ngày 31.8.2018, UBND Quận ban hành Quyết định số 3456/QĐ-UBND Ban hành Bộ tài liệu mở rộng áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động quản lý hành chính Nhà nước tại UBND Quận Gò Vấp năm 2018. Phòng Nội vụ trích đăng 215 Quy trình Thủ tục hành chính thuộc 42 lĩnh vực trên trang Thông tin điện tử Quận: 

Mời bạn đọc xem toàn văn:

- Quyết định số 3456/QĐ-UBND

Phụ lục 2 - Danh mục TTHC của TP áp dụng ISO 2018 (kèm QĐ 3456 - cập nhật 03.9.2018)

Phụ lục 3 - Danh mục TTHC của TW áp dụng ISO 2018 (kèm QĐ 3456- cập nhật 03.9.2018)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐANG ÁP DỤNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP ĐƯỢC CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008

1. PHÒNG NỘI VỤ (40 Quy trình/07 lĩnh vực) tải tại đây

Lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập (03 Quy trình)

Thủ tục thẩm định Đề án thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

- Quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 21/7/2009 của UBND Thành phố về việc công bố Bộ TTHC chung áp dụng tại UBND quận - huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  (mục XXXX) và cập nhật tên các TTHC theo Quyết định số 580/QĐ-BNV ngày 10/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ (mục III)

Thủ tục thẩm định Đề án tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

Thủ tục thẩm định Đề án giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp (03 Quy trình)

Thủ tục thành lập Hội đồng trường Trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân quận

- Quyết định số 2375/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc công bố Danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  (mục I, phần A3)

Thủ tục miễn nhiệm Chủ tịch, các thành viên Hội đồng trường Trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân quận

Thủ tục cách chức Chủ tịch, các thành viên Hội đồng trường Trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân quận

Lĩnh vực cán bộ, công chức (06 Quy trình)

Thủ tục tiếp nhận vào công chức cấp phường không qua thi tuyển

- Quyết định số 1637/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc công bố TTHC lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức, chính quyền địa phương, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ (mục I, phần D)

Thủ tục thi tuyển công chức (Quy trình thi tuyển công chức cấp phường)

Thủ tục thi tuyển công chức (Quy trình thi tuyển công chức cấp quận)

Thủ tục thi nâng ngạch công chức

Thủ tục công nhận phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

Thủ tục phê chuẩn kết quả miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

Lĩnh vực Chính quyền địa phương (01 Quy trình)

Thủ tục thành lập Khu phố, Tổ dân phố mới (Quy trình thẩm định Đề án thành lập Khu phố, Tổ dân phố mới)

- Quyết định số 1637/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc công bố TTHC lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức, chính quyền địa phương, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ (mục II, phần D)

Lĩnh vực Tổ chức phi Chính phủ (11 Quy trình)

* QLNN về Hội (03 Quy trình)

Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong quận, phường

- Quyết định số 5456/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ được chuẩn hóa tại TPHCM (mục C, Phần I)

Thủ tục đăng ký tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường của Hội có phạm vi hoạt động trong quận, phường (dùng cho đơn vị tổ chức Đại hội từ nhiệm kỳ thứ 2 trở đi)

Thủ tục phê duyệt điều lệ Hội có phạm vi hoạt động trong quận, phường

* QLNN về Quỹ (08 Quy trình)

Thủ tục cấp giấy phép thành lập Quỹ và công nhận điều lệ Quỹ hoạt động trong phạm vi quận, phường

- Quyết định số 6253/QĐ-UBND ngày 29/11/2017 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ được chuẩn hóa tại TPHCM (mục C, Phần I)

Thủ tục công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ hoạt động trong phạm vi quận, phường

Thủ tục công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ hoạt động trong phạm vi quận trường hợp có bổ sung, thay đổi thành viên

Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách Quỹ hoạt động trong phạm vi quận, phường

Thủ tục đổi tên Quỹ hoạt động trong phạm vi quận, phường

Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ hoạt động trong phạm vi quận, phường

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ hoạt động trong phạm vi quận, phường

Thủ tục tự giải thể Quỹ hoạt động trong phạm vi quận, phường

Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng (08 Quy trình)

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

- Quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 21/7/2009 của UBND Thành phố về việc công bố Bộ TTHC chung áp dụng tại UBND quận - huyện trên địa bàn TPHCM (mục XXXXII)

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận về thành tích đột xuất

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận về khen thưởng đối ngoại

Thủ tục khen thưởng cán bộ có quá trình công hiến

Thủ tục khen thưởng thành tích cấp quận - huyện

Thủ tục xác nhận khen thưởng và cấp đổi hiện vật

Thủ tục tặng danh hiệu Khu phố văn hóa

- Quyết định số 1052/QĐ-BNV ngày 10/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ

Lĩnh vực Tín ngưỡng - Tôn giáo (08 Quy trình)

Thủ tục Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều phường thuộc quận Gò Vấp

- Quyết định số 6085/QĐ-UBND ngày 19/11/2015 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc công bố TTHC trong lĩnh vực Tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND quận - huyện và UBND phường - xã, thị trấn trên địa bàn TPHCM (mục 2, Phần I) và cập nhật tên các TTHC mới ban hành theo Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 30/01/2018 của Bộ trưởng BNV về việc công bố TTHC trong lĩnh vực Tín ngưỡng, Tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ (mục C, phần 1)

Thủ tục Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều phường thuộc quận Gò Vấp

Thủ tục Chấp thuận đề nghị tổ chức Đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp giấy chứng nhận hoạt động tôn giáo có địa bàn ở quận Gò Vấp

Thủ tục Thông báo tổ chức Hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn ở quận Gò Vấp

Thủ tục Chấp thuận đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở quận Gò Vấp

Thủ tục Chấp thuận đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở quận Gò Vấp

Thủ tục Thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một phường nhưng trong địa bàn quận Gò Vấp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại Khoản 2 Điều 41 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo

- Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 30/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố TTHC trong lĩnh vực Tín ngưỡng, Tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ

 

2. VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND QUẬN (01 Quy trình/01 lĩnh vực) tải tại đây

Lĩnh vực Tiếp công dân (01 Quy trình)

Thủ tục tiếp công dân và xử lý đơn

- Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 03/3/2016 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh

 

3. THANH TRA QUẬN (03 Quy trình/01 lĩnh vực) tải tại đây

Lĩnh vực Khiếu nại, Tố cáo (03 Quy trình)

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu (đối với khiếu nại thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận)

- Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 03/3/2016 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh (mục 1, 2, 3, phần C)

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai (đối với khiếu nại thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận)

Thủ tục giải quyết tố cáo (đối với tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận)

 

4. PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH (03 Quy trình/03 lĩnh vực) tải tại đây

Lĩnh vực đấu thầu, lựa chọn nhà thầu (01 Quy trình)

Thủ tục thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

- Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lực chọn nhà thầu - thực hiện Luật Đấu thầu năm 2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP

Lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước (01 Quy trình)

Thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự

- Thông tư số 43/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Lĩnh vực Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước (01 Quy trình)

Thủ tục Thoái thu các khoản thu đã nộp ngân sách Nhà nước - thu xử phạt vi phạm hành chính

- Quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 21/7/2009 của UBND Thành phố về việc công bố Bộ TTHC chung áp dụng tại UBND quận - huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (mục XXXXVIII) và cập nhật VBQPPL mới  

  

5. PHÒNG TƯ PHÁP (29 Quy trình/04 lĩnh vực) tải tại đây

Lĩnh vực Hộ tịch (16 Quy trình)

Thủ tục cấp bản sao trích lục Hộ tịch

- Quyết định số 2103/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh (mục I, phần C)

- Quyết định số 2700/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc công bố TTHC mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp (mục C1; mục II - C2; mục II - C3; phần C)

Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

Thủ tục Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Thủ tục Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

Thủ tục Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Thủ tục Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Thủ tục Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

Thủ tục Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

Thủ tục Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

Thủ tục Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

Thủ tục Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch (sau đây gọi là các việc hộ tịch khác) của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

 

Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

Lĩnh vực Chứng thực (08 Quy trình)

Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc

- Quyết định số 2103/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh (mục II, phần C)

- Quyết định số 2700/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc công bố TTHC mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp (mục I - C2, phần C)

Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (thủ tục này cũng được áp dụng trong trường hợp chứng thực điểm chỉ khi người yêu cầu chứng thực chữ ký không ký được và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, điểm chỉ được)

Thủ tục Chứng thực chữ ký người dịch là cộng tác viên của Phòng Tư pháp

Thủ tục Chứng thực chữ ký đối với người không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

Thủ tục Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Thủ tục Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Thủ tục Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Lĩnh vực Phổ biến, giáo dục pháp luật (02 Quy trình)

 Thủ tục Công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp quận

- Quyết định số 2103/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp được chuẩn hóa tại TPHCM (mục IV, phần C)

- Quyết định số 2700/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc công bố TTHC mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp (mục I - C3, phần C)

Thủ tục Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp quận

Lĩnh vực Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính (03 Quy trình)

Thủ tục Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường

- Quyết định số 2103/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh (mục V, phần C)

Thủ tục Cấp và chi trả tiền bồi thường

Thủ tục Trả lại tài sản

 

6. PHÒNG KINH TẾ (37 Quy trình/06 lĩnh vực) tải tại đây

Lĩnh vực thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh (06 Quy trình)

Thủ tục đăng ký thành lập Hộ kinh doanh

- Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư (mục I, phần 2)

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký Hộ kinh doanh

Thủ tục tạm ngừng hoạt động Hộ kinh doanh

Thủ tục chấm dứt hoạt động Hộ kinh doanh

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh

Nhóm thủ tục liên thông đăng ký Hộ kinh doanh và đăng ký thuế

- Quyết định số 2505/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc công bố nhóm thủ tục liên thông đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư (phần I)

Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng (03 Quy trình)

Thủ tục cấp, cấp lại (trường hợp hết hiệu lực) Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

- Quyết định số 5595/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh (mục I, phần B)

Thủ tục cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy)

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước (09 Quy trình)

Thủ tục cấp, cấp lại (trường hợp hết hiệu lực) Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

- Quyết định số 5595/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh (mục II, phần B)

Thủ tục cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy)

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Thủ tục cấp, cấp lại (trường hợp hết hiệu lực) Giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu

Thủ tục cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu (trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy)

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

Thủ tục cấp, cấp lại (trường hợp hết hiệu lực) Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ

- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu

Thủ tục cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ (trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy)

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Lĩnh vực thành lập và hoạt động của Hợp tác xã (19 Quy trình)

Thủ tục đăng ký Hợp tác xã

- Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư (mục II, phần 2)

Thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã

 

Thủ tục đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, KD, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật của Hợp tác xã

Thủ tục đăng ký khi Hợp tác xã chia

Thủ tục đăng ký khi Hợp tác xã tách

Thủ tục đăng ký khi Hợp tác xã hợp nhất

Thủ tục đăng ký khi Hợp tác xã sáp nhập

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã (khi bị mất)

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện Hợp tác xã (khi bị mất)

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện Hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã (Đối với trường hợp Hợp tác xã giải thể tự nguyện)

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã

Thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký Hợp tác xã

Thủ tục thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của Hợp tác xã

Thủ tục tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã

Thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã (khi đổi từ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã)

Thủ tục thay đổi cơ quan đăng ký Hợp tác xã

 

 

7. PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ (17 Quy trình/04 lĩnh vực) tải tại đây

Lĩnh vực cấp Giấy phép xây dựng (09 Quy trình)

Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với công trình (các công trình không theo tuyến còn lại không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng, Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Khu đô thị mới Nam Thành phố, Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị Tây Bắc Thành phố; Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM; công trình tín ngưỡng; công trình quảng cáo và công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động)

- Quyết định số 5603/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh (phần B)

- Quyết định số 6070/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc công bố TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng (mục I, II và III, phần B):

Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với nhà ở riêng lẻ

Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ

Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo

Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời

Thủ tục điều chỉnh Giấy phép xây dựng

Thủ tục gia hạn Giấy phép xây dựng

Thủ tục cấp lại Giấy phép xây dựng

Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp xây dựng mới công trình (công trình không theo tuyến; công trình theo tuyến trong đô thị; công trình tín ngưỡng; công trình quảng cáo và công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động

Lĩnh vực Quy hoạch - đô thị (02 Quy trình)

Thủ tục cấp Giấy phép quy hoạch

- Quyết định số 1461/QĐ-UBND ngày 26/3/2016 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Quy hoạch - Kiến trúc được chuẩn hóa tại TPHCM (phần C)

 Thủ tục cấp Chứng chỉ quy hoạch

 

Lĩnh vực Nhà ở (01 Quy trình)

Thủ tục thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân quận

- Quyết định số 3493/QĐ-UBND ngày 05/7/2017 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh (phần C)

Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật đô thị (05 Quy trình)

* QLNN về Giao thông Đường bộ (04 Quy trình)

 

Thủ tục cấp Giấy phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè

- Quyết định số 4014/QĐ-UBND ngày 15/8/2015 của Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt Danh mục TTHC đặc thù được chuẩn hóa tại TPHCM (mục II, phần B)

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường

- Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 20/02/2014 của UBND Thành phố ban hành Quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Gia hạn giấy phép thi công công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

* QLNN về Giao thông Đường thủy nội địa (01 Quy trình)

 

Thủ tục Đăng ký phương tiện thủy nội địa

- Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa

 

8. PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (08 Quy trình/03 lĩnh vực) tải tại đây

Lĩnh vực Đất đai (02 Quy trình)

Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

- Quyết định số 1774/QĐ-UBND ngày 02/5/2018 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc công bố TTHC lĩnh vực đất đai được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thành phố Hồ Chí Minh (mục I, phần A)

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

Lĩnh vực Tài nguyên nước (05 Quy trình)

Thủ tục cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (với lưu lượng từ 5 m3/ngày đêm đến dưới 20 m3/ngày đêm; dưới 5 m3/ngày đêm đối với cơ sở hoạt động chức hóa chất độc hại và chất phóng xạ)

- Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của UBND Thành phố ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Thủ tục gia hạn, điều chỉnh Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (với lưu lượng từ 5 m3/ngày đêm đến dưới 20 m3/ngày đêm; dưới 5 m3/ngày đêm đối với cơ sở hoạt động chức hóa chất độc hại và chất phóng xạ)

Thủ tục cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất (đối với công trình có lưu lượng từ 10 m3/ngày đêm đến dưới 20 m3/ngày đêm)

Thủ tục gia hạn, điều chỉnh Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất (đối với công trình có lưu lượng từ 10 m3/ngày đêm đến dưới 20 m3/ngày đêm)

Cấp lại Giấy phép tài nguyên nước

Lĩnh vực Bảo vệ môi trường (01 Quy trình)

Thủ tục xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng BTN&MT về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

 

9. PHÒNG Y TẾ (12 Quy trình/02 lĩnh vực) tải tại đây

Lĩnh vực An toàn thực phẩm (09 Quy trình)

* QLNN ngành Y tế về ATTP và Dinh dưỡng (03 Quy trình)

Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

- Quyết định số 3758/QĐ-UBND ngày 2/7/2016 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh (phần B)

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

Thủ tục cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức và cá nhân theo Thông tư số 47/2014/TT-BYT

* QLNN ngành Nông nghiệp và PTNT về ATTP (03 Quy trình)

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản

- Quyết định số 4226/QĐ-UBND ngày 07/8/2013 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc công bố TTHC mới ban hành về an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận - huyện, Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (mục I, phần I)

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản do hết hạn

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm

* QLNN ngành Công Thương về ATTP (03 Quy trình)

Thủ tục cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ (Trường hợp cấp lại do cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm sản xuất, thay đổi bổ sung quy trình sản xuất và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực)

- Quyết định số 5595/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh (mục III, phần B)

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm (trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy hoặc do cơ sở có thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi toàn bộ quy trình sản xuất)

 

Thủ tục kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thực về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Ủy ban nhân dân quận

Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh (03 Quy trình)

* QLNN ngành Y tế về Chữ thập đỏ (03 Quy trình)

Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu Chữ thập đỏ

- Quyết định số 3758/QĐ-UBND ngày 2/7/2016 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh (điểm 17, 18, 19, mục I, phần B)

Thủ tục cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu Chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm

Thủ tục cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu Chữ thập đỏ trong trường hợp GP hoạt động mất, hỏng, rách

 

10. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (35 Quy trình/05 lĩnh vực) tải tại đây

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo (24 Quy trình)

Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

- Quyết định số 4686/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo được chuẩn hóa tại TPHCM (phần C)

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

Thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập

Thành lập trường tiểu học công lập hoặc cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

Cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học

Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

Giải thể hoạt động trường tiểu học

Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu

Thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở

Cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở

Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục trở lại

Giải thể hoạt động trường trung học cơ sở

Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia

Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia

Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài

Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại phường

Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp phường

Đình chỉ hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng tại phường

Quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 21/7/2009 của UBND Thành phố về việc công bố Bộ TTHC chung áp dụng tại UBND quận - huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (mục XXXV)

Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại phường

 

Lĩnh vực dạy thêm, học thêm (02 Quy trình)

Thủ tục cấp, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm (có nội dung thuộc chương trình tiểu học, trung học cơ sở hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chương trình cao nhất là chương trình trung học cơ sở)

- Quyết định số 6440/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận - huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (mục 2, phần I)

Xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (đối với nhà trẻ, nhóm trẻ; trường, lớp mẫu giáo, trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở, phổ thông trung học bán trú và trung tâm học tập cộng đồng)

Lĩnh vực Tiêu chuẩn nhà giáo, Cán bộ quản lý (02 Quy trình)

Công nhận Ban Giám hiệu trường Mầm non tư thục

- Quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 21/7/2009 của UBND Thành phố về việc công bố Bộ TTHC chung áp dụng tại UBND quận - huyện trên địa bàn TPHCM (mục XXXII)

Công nhận Ban Giám hiệu trường Trung học tư thục

Lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh (03 Quy trình)

Chuyển trường đối với học sinh Trung học cơ sở

- Quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 21/7/2009 của UBND Thành phố về việc công bố Bộ TTHC chung áp dụng tại UBND quận - huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (mục XXXIII)

Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp Trung học cơ sở

Tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp Trung học cơ sở

Lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ (04 Quy trình)

Cấp bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở

- Quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 21/7/2009 của UBND Thành phố về việc công bố Bộ TTHC chung áp dụng tại UBND quận - huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (mục XXXIV)

Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở

Điều chỉnh bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở

Cấp bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở cho học sinh được công nhận tốt nghiệp bổ túc trung học cơ sở

 

11. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN (15 Quy trình/04 lĩnh vực) tải tại đây

Lĩnh vực Văn hóa cơ sở (05 Quy trình)

Thủ tục công nhận “Khu phố văn hóa” (Công nhận lần đầu)

- Quyết định số 5032/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao được chuẩn hóa tại TPHCM (mục I, phần B)

Thủ tục công nhận “Khu phố văn hóa” (Công nhận lại)

Thủ tục công nhận “Tổ dân phố văn hóa”

Thủ tục công nhận lần đầu “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”

Thủ tục công nhận lại “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”

Lĩnh vực Gia đình (06 Quy trình)

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận)

- Quyết định số 5032/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao được chuẩn hóa tại TPHCM (mục III, phần B)

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận)

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận)

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận)

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận)

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND quận)

Lĩnh vực Xuất bản, in và phát hành (03 Quy trình)

Thủ tục khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

- Quyết định số 5119/QĐ-UBND ngày 14/10/2015 của Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc phạm lĩnh vực quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh (phần B)

Thủ tục thông báo thay đổi về thông tin đã khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

Thủ tục báo cáo định kỳ hoạt động in, dịch vụ photocopy

Lĩnh vực Thư viện (01 Quy trình)

Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1000 bản đến dưới 2000 bản

- Quyết định số 5032/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao được chuẩn hóa tại TPHCM (mục II, phần B)

 

12. PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (15 Quy trình/04 lĩnh vực) tải tại đây

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (08 Quy trình)

Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân quận

- Quyết định số 5287/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh (mục I, phần C)

- Quyết định số 2375/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc công bố Danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (mục II, phần A3)

Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân quận

Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp

Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc

Lĩnh vực Chính sách có công (04 Quy trình)

Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ

-  Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh (phần B)

Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

Thủ tục giải quyết chế độ đối với người hưởng chính sách như thương binh (trường hợp người bị thương thuộc cơ quan cấp quận hoặc cấp phường và các trường hợp đóng trên địa bàn quận)

Thủ tục di chuyển hài cốt liệt sĩ

Lĩnh vực Bảo vệ chăm sóc trẻ em (02 Quy trình)

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

- Quyết định số 2375/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc công bố Danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (mục I, phần A3)

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương - Tiền công (01 Quy trình)

Đăng ký, đăng ký lại Nội quy lao động của doanh nghiệp

- Quyết định số 5287/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh (mục II, phần C)

 

nguồn: PHÒNG NỘI VỤ QUẬN

VP.HĐND-UBND (trích dẫn)
Lượt xem: 12757
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin