image Hoạt động Đảng bộ
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM TRUYỀN THỐNG CÁC NGÀNH XÂY DỰNG ĐẢNG
Thứ bảy, Ngày 13/10/2018, 10:13 CH Cỡ chữ Màu chữ image

 

(WEBGOVAP) - Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3.2.1930 là sự kiện chính trị vô cùng trọng đại của cách mạng nước ta. Sau 8 tháng thành lập Đảng, ngày 14.10.1930, Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương khai mạc tại Hương Cảng (Trung Quốc) đã thông qua nhiều văn kiện quan trọng của Đảng như: Luận cương chính trị, Điều lệ Đảng… Trong Điều lệ Đảng quy định: “Trung ương chiểu theo các việc mà lập ra các bộ như Bộ Tổ chức, Bộ Tuyên truyền, Bộ Công nhân vận động…”. Theo đó, Đảng đã quyết định thành lập các tổ chức đóng vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Ban Biên tập giới thiệu khái quát với bạn đọc sự ra đời và ý nghĩa lịch sử của các đơn vị tổ chức ấy.

 

 

88 NĂM NGÀNH TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG 14.10 (1930 - 2018)
Ngành xây dựng Đảng đầu tiên được Trung ương Đảng quyết định thành lập là Bộ Tổ chức kiêm giao thông - tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương Đảng ngày nay. Việc thành lập Bộ Tổ chức kiêm giao thông ngay sau khi thành lập Đảng khẳng định vai trò quan trọng của công tác Tổ chức xây dựng Đảng trong sự nghiệp cách mạng, thể hiện sự quan tâm của Đảng đến công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ và đảng viên. Với ý nghĩa lịch sử đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa IX) đã quyết định lấy ngày 14 tháng 10 hàng năm là Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng và cơ quan Tổ chức cấp ủy các cấp. 88 năm qua, công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn liền với lịch sử đấu tranh vẻ vang của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Ngành Tổ chức xây dựng Đảng luôn bám sát sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, gắn chặt thực tiễn đất nước để từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Cơ quan tổ chức các cấp đã tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong từng thời kỳ cách mạng. Vừa làm tốt chức năng tham mưu và công tác chuyên môn, các cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng Đảng các cấp đã thường xuyên quan tâm xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của Ngành cả về năng lực trình độ và bản lĩnh chính trị, luôn phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

88 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG 1.8 (1930 - 2018)
Cách đây 88 năm, vào ngày 1.8.1930, Ban cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 1.8”, kêu gọi chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô-viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, kêu gọi binh lính đoàn kết với Nhân dân hưởng ứng cuộc đấu tranh chống đế quốc. Đây là tài liệu duy nhất, sớm nhất còn lưu lại cho đến nay. Tài liệu đề rõ Ban cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ấn hành. Tài liệu này vừa phát hành đã gây được dư luận rất lớn trong xã hội đương thời và có sức cổ vũ quần chúng to lớn cùng đứng lên ủng hộ ngày quốc tế đỏ 1.8. Kể từ ngày 1.8 đến tháng 10.1930, trong toàn quốc đã nổ ra hàng trăm cuộc mít tinh, biểu tình của Nhân dân chống chiến tranh đế quốc. Ở một số nơi, binh lính đã không bắn vào quần chúng khi bị đưa đi đàn áp các cuộc mít tinh, biểu tình của Nhân dân. Từ đó, ngày 1.8 trở thành một mốc lớn trong lịch sử đấu trang cách mạng của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trên cơ sở những tài liệu và sự kiện lịch sử đặc biệt có ý nghĩa này, năm 2000, Bộ Chính trị Trung ương Đảng (Khóa VIII) đã quyết định lấy ngày 1 tháng 8 hàng năm làm Ngày truyền thống công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng và cũng là Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (sau khi hợp nhất Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương). Cơ quan tham mưu của Trung ương Đảng về công tác tuyên giáo qua từng thời kỳ, từng giai đoạn có khác nhau về tên gọi: từ Ban Cổ động và Tuyên truyền, Bộ Cổ động và Tuyên truyền (1930 - 1945); Ban Tuyên truyền và Giáo dục Trung ương (1950); Ban Tuyên huấn Trung ương (1951); Ban Tuyên giáo Trung ương (1959) và Ban Tuyên giáo Trung ương (2007). Cho dù tên gọi ở mỗi thời kỳ có khác nhau, song về cơ bản, Ban Tuyên giáo Trung ương là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, về chủ trương, quan điểm và chính sách của Đảng trong lĩnh vực tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, một số lĩnh vực xã hội và cũng là cơ quan chuyên môn - nghiệp vụ về các lĩnh vực công tác đó.

88 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG 15.10 (1930 - 2018)
Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 14 họp từ ngày 14 - 31.10.1930 thông qua Luận cương chính trị, điều lệ Đảng, Án nghị quyết về tình hình Đông Dương và nhiệm vụ cần kíp của Đảng. Các Án nghị quyết của Đảng nói về Công nhân vận động, Nông Dân vận động, phản đế đồng minh, Cộng sản thanh niên, Phụ nữ vận động, Quân đội vận động, vấn đề cứu tế... Như vậy, có thể nói, ngay từ khi ra đời, Đảng ta đã chăm lo công tác quần chúng, tập hợp lực lượng cách mạng. Đảng trực tiếp xây dựng các đoàn thể cách mạng. Tháng 10.1930, hệ thống Ban chuyên môn về các giới vận của Đảng được xác lập gồm: Ban Công vận, Ban Nông vận, Ban Thanh vận, Ban Phụ vận, Ban Quân đội vận (địch vận), và Mặt trận phản đế, đặt nền tảng toàn diện và hoàn chỉnh cho công tác Dân vận của Đảng. Những tổ chức này ra đời đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng là tổ chức tập hợp lực lượng cách mạng, vận động quần chúng, coi đây là nhân tố góp phần quyết định thắng lợi của công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Xuất phát từ thực tế lịch sử có ý nghĩa chính trị đó. Ban Dân vận Trung ương có Tờ trình Thường vụ Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa VIII và được Thường vụ Bộ Chính trị chấp nhận lấy ngày 15.10 (một trong những ngày Hội nghị Trung ương lần thứ I họp) làm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng. Ngày này cũng là ngày bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên báo Sự Thật (Số 120, ngày 15.10.1949) và cũng theo đó, Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa VIII đã quyết định lấy ngày 15.10 hàng năm làm “Ngày Dân vận” của cả nước.

88 NĂM TRUYỀN THỐNG VĂN PHÒNG CẤP ỦY ĐẢNG 18.10 (1930 - 2018)
Lịch sử ra đời và phát triển của văn phòng cấp ủy gắn liền với lịch sử và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 88 năm qua. Hội nghị lịch sử tháng 10.1930, Ban Chấp hành Ttung ương Đảng họp lần thứ nhất tại Hương Cảng - Trung Quốc đã thông qua Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, ra các Nghị quyết về nhiệm vụ và quyết định thành lập các bộ phận chuyên môn giúp việc và tham mưu cho Trung ương Đảng. Từ sự kiện này, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định lấy ngày 18.10.1930 là điểm mốc ghi nhận sự trưởng thành và phát triển của cán bộ, đảng viên, nhân viên làm công tác Văn phòng cấp ủy và cũng là ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy của cả nước. Ngay từ khi mới ra đời, công tác Văn phòng cấp ủy luôn gắn bó mật thiết và không thể tách rời với các hoạt động của Đảng. Các hoạt động như biên tập, in ấn tài liệu, thông tin liên lạc, đưa đón, bảo vệ cán bộ, tổ chức mít tinh, hội họp… luôn gắn liền với các hoạt động của Đảng trong bí mật cũng như khi Đảng cầm quyền. Các hoạt động phục vụ hội nghị thành lập Đảng tháng 2.1930 và hội nghị Trung ương lần thứ nhất tháng 10.1930 đã mở đầu truyền thống công tác Văn phòng cấp ủy Đảng. Từ đó đến nay, công tác văn phòng luôn gắn bó với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, tham mưu, phục vụ đắc lực sự lãnh đạo của Đảng, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

70 NĂM NGÀNH KIỂM TRA CỦA ĐẢNG 16.10 (1948 - 2018) 
Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, tháng 10.1948, tại chiến khu Việt Bắc, Ban Thường vụ Trung ương (Khóa I) đã ra Quyết định số 29-QĐ/TW ngày 16.10.1948, thành lập Ban Kiểm tra Trung ương - cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng. Công tác kiểm tra và kỷ luật của Đảng luôn có tầm quan trọng đặc biệt trong sự nghiệp lãnh đạo của Đảng, vì vậy Đảng ta luôn coi trọng và tăng cường công tác kiểm tra và giữ gìn kỷ luật của Đảng.

Trong suốt chặng đường lịch sử của Đảng, các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Quận ủy Quận Gò Vấp đã không ngừng phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, kế thừa và phát huy truyền thống quý báu của các thế hệ đi trước, vượt qua thử thách để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Tuy mỗi cơ quan có chức năng, nhiệm vụ khác nhau nhưng đã cùng phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng trong bộ máy của Đảng bộ, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển toàn diện Quận nhà về kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Ghi nhận và đánh giá cao công lao đóng góp của các cơ quan tham mưu giúp việc cho Quận ủy trong sự nghiệp cách mạng của địa phương, tập thể và cá nhân tiêu biểu của các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Quận ủy đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. 
Chào mừng các ngày lịch sử truyền thống đầy ý nghĩa này, chúng ta chúc mừng và bày tỏ niềm tin tưởng son sắt với đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng, công tác chính trị trong giai đoạn hiện nay. Làm công tác tham mưu cho Đảng là một công việc khó khăn, vì vậy đòi hỏi người cán bộ làm công tác tham mưu phải có lòng nhiệt tình và say mê với công việc được giao; phải nắm chắc những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, Nghị quyết của Đảng, nắm chắc những Nghị quyết chuyên ngành trên các lĩnh vực công tác được giao; phải làm giàu và phong phú trí tuệ của mình, phải có kiến thức toàn diện trên các lĩnh vực; phải nghiên cứu, tìm tòi, bám sát và nắm bắt thực tiễn cuộc sống để tham mưu cho cấp ủy đúng và trúng. Đồng thời phải có phương pháp làm việc khoa học, chặt chẽ và nghiêm túc. 
Ngày nay, đất nước ta chuyển sang thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo con đường Xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế sâu rộng. Đội ngũ cán bộ các ngành xây dựng Đảng của Quận càng ra sức thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI và XII) về xây dựng Đảng, nhất định làm hết sức mình góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, không ngừng nâng cao chất lượng công tác của các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Quận ủy lên tầm cao mới. Phát huy truyền thống của Đảng, các đồng chí cán bộ các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Quận ủy tiếp tục chủ động trong công tác tham mưu, chủ động trong việc tổ chức và thực hiện, chủ động cùng với các ban, ngành của Quận tham mưu với Ban Chấp hành Đảng bộ Quận, Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực Quận ủy giải quyết tốt những vấn đề quan trọng của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ XI - Nhiệm kỳ 2015 - 2020, xây dựng Quận Gò Vấp văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình.

BA MINH
Lượt xem: 24346
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin