image Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận và Đoàn thể
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 88 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM 18.11 (1930 - 2018)
Chủ nhật, Ngày 18/11/2018, 11:49 SA Cỡ chữ Màu chữ image

 

(WEBGOVAP) – Đại đoàn kết dân tộc là truyền thống cực kỳ quý báu của Nhân dân ta trong suốt tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Kế thừa truyền thống quý báu đó, trong hệ thống tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc là tư tưởng cơ bản, nhất quán và xuyên suốt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Người. Và đó cũng là cơ sở lý luận căn bản để Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta thành lập và lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ngày 18.11.1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra Chỉ thị thành lập Hội Phản đế Đồng Minh - tổ chức tiền thân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay. Từ đó, ngày 18.11 hàng năm đã trở thành ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tại Đại hội thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 10.9.1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định: “Muốn xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc thì phải có lực lượng và có thành phần làm nòng cốt”. Người chỉ rõ "Đại đoàn kết tức là trước hết phải đoàn kết đại đa số Nhân dân, mà đại đa số Nhân dân ta là công nhân, nông dân và các tầng lớp Nhân dân lao động khác. Đó là nền gốc của đại đoàn kết". Người nhấn mạnh: "Lịch sử trong những năm qua đã tỏ rõ lực lượng đoàn kết của Nhân dân là vô địch. Mặt trận Việt Minh đã giúp cách mạng tháng Tám thành công. Mặt trận Thống nhất Việt Minh - Liên Việt đã giúp kháng chiến thắng lợi. Chúng ta có thể tin chắc rằng: với sự cố gắng của mỗi người và sự ủng hộ của toàn dân, Mặt trận Tổ quốc sẽ làm tròn nhiệm vụ vẻ vang là giúp xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập dân chủ và giàu mạnh".

 


Đồng chí Đỗ Trung Tín – Phó Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam Thành phố và đồng chí Sử Ngọc Anh - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dành cho các cá nhân cống hiến xuất sắc trong công tác Mặt trận

 

Phát biểu tại lớp bồi dưỡng cán bộ về công tác Mặt trận ngày 8.1.1962, Người cũng chỉ rõ: "Chính sách Mặt trận là một chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là một công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng. Cán bộ và đảng viên ta cần nắm vững và chấp hành đúng Nghị quyết của Đại hội Đảng và Nghị quyết Bộ Chính trị về vấn đề Mặt trận Dân tộc thống nhất. Trong cách mạng dân tộc dân chủ Nhân dân cũng như trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, Mặt trận Dân tộc thống nhất vẫn là một trong những lực lượng to lớn của cách mạng Việt Nam".

Đến nay đã 88 năm ra đời và phát triển, trải qua các thời kỳ cách mạng với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, từ Hội Phản đế đồng minh - hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện đã có những đóng góp to lớn vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc, trở thành một nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam, phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp Nhân dân trong Mặt trận thành một lực lượng hùng mạnh, đánh đuổi bè lũ thực dân, đế quốc, giành lại độc lập cho Tổ quốc, đem lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào, đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những năm gần đây, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Chương trình hành động của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2014 – 2019), Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp tục được củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, động viên các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát huy mọi nguồn lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Mặt trận không ngừng phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tổ chức động viên Nhân dân tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước, tham gia xây dựng chính sách pháp luật. Mặt trận phát huy vai trò của các tổ chức thành viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia giám sát và phản biện xã hội; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; thực hiện tốt công tác giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư; mở rộng hoạt động đối ngoại Nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 


Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp - UVTV Thành ủy - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu phố 9 - Phường 16 và tặng quà các hộ dân còn hoàn cảnh khó khăn vẫn tích cực tham gia các phong trào xây dựng địa phương.
(Ảnh: Bản tin Phường 16)

 

Hưởng ứng các chương trình hành động, các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận Gò Vấp đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương. Thời gian qua, nhiều địa phương, cộng đồng dân cư trên địa bàn Quận có nhiều cách làm sáng tạo; nhiều mô hình được xây dựng có hiệu quả; huy động tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của các tầng lớp Nhân dân, đoàn viên, hội viên, khắc phục khó khăn, đóng góp các nguồn lực phát triển địa phương. Thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đã xuất hiện nhiều tập thể, hộ gia đình, cá nhân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở, khu dân cư, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống Nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Trong 3 năm thực hiện cuộc vận động, Quỹ vì người nghèo Quận đã xây tặng 41 căn nhà tình thương; sửa chữa và chống dột 93 hộ; cấp mới 3.278 thẻ bảo hiểm y tế; phụng dưỡng 8 Mẹ Việt Nam Anh hùng; trợ cấp khó khăn 145 hộ nghèo với tổng kinh phí vận động hơn 13 tỷ đồng... Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh như: Đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sống xanh - sạch - đẹp; Đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; Đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh...

 


Đồng chí Nguyễn Trí Dũng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy thăm và tặng quà các hộ dân còn hoàn cảnh khó khăn vẫn tích cực tham gia các phong trào xây dựng địa phương ở Khu phố 9 - Phường 16
(Ảnh: Bản tin Phường 16)

 

Cùng với việc nâng cao chất lượng các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… hệ thống Mặt trận toàn Quận luôn đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đóng vai trò quan trọng trong mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Quận Gò Vấp văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình. Cụ thế nhất gần đây là triển khai thực hiện cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phát động, vận động Nhân dân xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Một điều hết sức có ý nghĩa nữa là vận động Nhân dân đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, chủ động phối hợp cùng các Tổ chức thành viên (như Liên đoàn Lao động, Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Người cao tuổi...) trong công tác vận động phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình phối hợp đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trong tình hình mới, phát huy vai trò tự quản của Nhân dân tham gia xây dựng địa bàn khu dân cư lành mạnh, ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội; cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi ở cộng đồng dân cư ổn định cuộc sống; tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn âm mưu “Diễn biến hòa bình” và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 


Lãnh đạo Thành phố và Quận tham dự triển khai thực hiện cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phát động tháng 10.2018

 


Các tổ chức thành viên của UB.MTTQ Việt Nam Phường 6 hưởng ứng các công trình vì Thành phố văn minh - sạch đẹp - an toàn.

 

Toàn Quận có 186 Khu phố và năm nào cũng tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” một cách thiết thực, bổ ích. Năm nay, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được tổ chức sôi nổi ở tất cả các khu dân cư trong toàn Quận mang ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam18.11 (1930 - 2018), chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 – 2024. Thông qua Ngày hội, tăng cường, củng cố và phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới. Đồng thời đánh giá và biểu dương các điển hình tiêu biểu thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư, trong đó tập trung thực hiện cuộc vận động "5 không" của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phát động, đó là: "Không để hộ nghèo, neo đơn, người yếu thế tụt lại phía sau; không gây phiền hà cho nhân dân và doanh nghiệp; không xả rác bừa bãi; không vi phạm luật giao thông và không tụ tập gây mất trật tự trên địa bàn nơi sinh sống". Tổ chức các hoạt động thiết thực xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng đoàn kết, giàu đẹp với các công trình nhân văn như xây tặng Nhà đại đoàn kết, xây dựng các công trình dân sinh ở cộng đồng, trồng cây xanh, vệ sinh đường phố, chỉnh trang khu dân cư sạch – đẹp, tổ chức thăm và tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ Mặt trận các thời kỳ…

Những hoạt động hết sức có ý nghĩa ấy của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Quận nhân lên niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, với sự nghiệp đổi mới đất nước, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, xây dựng Quận ngày càng phát triển, vì một mục tiêu giản dị là đem lại chất lượng cuộc sống của Nhân dân ngày một tốt hơn.

BA MINH
Lượt xem: 16223
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin