image Hoạt động doanh nghiệp
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM 13.10 (2004 - 2019)
Thứ năm, Ngày 10/10/2019, 08:06 CH Cỡ chữ Màu chữ image

(WEBGOVAP) - Cách nay 15 năm, ngày 20.9.2004, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã ký Quyết định số 990/QĐ-TTg lấy ngày 13 tháng 10 hàng năm là “Ngày doanh nhân Việt Nam”, mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc. Đó chính là ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho giới công thương Việt Nam ngay sau khi thành lập Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.

74 năm về trước - ngày 13.10.1945, Bác đã viết “…Hiện nay Công thương cứu quốc đoàn đương hoạt động để làm được nhiều việc ích lợi quốc dân. Tôi rất hoan nghênh và mong đợi nhiều kết quả tốt. Trong lúc các giới khác trong quốc dân ra sức hoạt động để giành lấy nền hoàn toàn độc lập của nước nhà thì giới Công thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng và thịnh vượng. Chính phủ, Nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp đỡ giới thương nhân trong công cuộc kiến thiết này. Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau. Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là sự kinh doanh của các nhà doanh nghiệp thịnh vượng…” (Trích Thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi giới Công thương đăng trên Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam).

Với ý nghĩa lịch sử ấy, việc Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 13 tháng 10 hàng năm là “Ngày doanh nhân Việt Nam” chính là để phát huy vai trò, truyền thống của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, động viên các tầng lớp xã hội trong việc góp phần xây dựng và phát triển doanh nghiệp, phát triển đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cũng quy định việc tổ chức ngày Doanh nhân Việt Nam hàng năm phải thiết thực, tiết kiệm, có hiệu quả, tránh hình thức, bảo đảm các yêu cầu: Giáo dục truyền thống yêu nước, tự cường, chủ động sáng tạo của đội ngũ doanh nhân, động viên phong trài thi đua sản xuất, kinh doanh, nâng cao kỷ luật, đạo đức, văn hóa kinh doanh của các doanh nghiệp, doanh nhân. Biểu dương khen thưởng bằng các hình thức thích hợp đối với các doanh nghiệp, doanh nhân kinh doanh giỏi, thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc xây dựng và phát triển doanh nghiệp.

Ngày 9.12.2011, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 09-NQ/TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trong đó nêu rõ quan điểm chỉ đạo và mục tiêu phương hướng, nhiệm vụ trong xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam; khẳng định đội ngũ doanh nhân là lực lượng có vai trò quan trọng trong sự phát triển của đất nước, với mục tiêu: Xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có tinh thần dân tộc, giác ngộ chính trị, văn hóa kinh doanh, có trách nhiệm xã hội cao, có đủ năng lực, trình độ để lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp hoạt động có chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh cao, liên kết chặt chẽ, tham gia tích cực vào mạng sản xuất, chuỗi giá trị trong nước và toàn cầu; không ngừng phát triển, phấn đấu đến năm 2020 có một số doanh nhân, doanh nghiệp có thương hiệu đạt tầm cỡ khu vực Đông - Nam Á.

Đến nay, sau 15 năm Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định lấy ngày 13 tháng 10 là “Ngày Doanh nhân Việt Nam” và 8 năm Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống, thực tế đã khẳng định ý nghĩa lịch sử quan trọng đặc biệt của bức thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi giới công thương vào ngày 13.10.1945. Trong giai đoạn hộp nhập kinh tế quốc tế hôm nay, bức thư của Hồ Chủ tịch vẫn nguyên giá trị, thể hiện đường lối đúng đắn và chỉ dẫn mang tính chiến lược của Người đối với việc khẳng định vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân trong xây dựng và kiến thiết đất nước. Quyết định số 990/QĐ-TTg ngày 20.9.2004 và Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 9.12.2011 đã cụ thể hóa đường lối, chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp, phát huy vai trò của doanh nhân; hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân Việt Nam phát triển mạnh mẽ, tự tin góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước và hội nhập quốc tế.

Cùng với Thành phố, Quận Gò Vấp luôn coi trọng sự phát triển thịnh vượng của địa phương, nghĩa là sự kinh doanh của các nhà doanh nghiệp cũng thịnh vượng, tích cực triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh. Cụ thể như: 
- Triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 27-CTr/TU và Chương trình hành động số 28-CTr/TU ngày 27.2.2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trên địa bàn Quận. 
- Tổ chức cập nhật thường xuyên các thông tin liên quan đến lĩnh vực kinh doanh trên chuyên mục “Thông tin kinh tế” của Website Quận, hỗ trợ các doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các văn bản pháp luật, các chính sách ưu đãi liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. 
- Đội ngũ cán bộ, công chức có kỹ năng giỏi, tận tâm đáp ứng nhu cầu hướng dẫn, xử lý hồ sơ, công việc cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; Bên cạnh đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giải quyết hồ sơ hành chính tại "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả" nhanh chóng và tiện ích, giúp doanh nghiệp dễ thực hiện và dễ kiểm soát. Tiếp tục nâng cao vai trò Hội Doanh nghiệp trong việc liên kết, phát triển, trao đổi thông tin, góp ý chính quyền về xây dựng chủ trương, chính sách mới và sửa đổi nếu không phù hợp thực tế hiện nay.
- Tổ chức định kỳ đối thoại với doanh nghiệp, lắng nghe giải quyết kịp thời những ý kiến, hiến kế liên quan đến công tác quản lý nhà nước về chính sách thuế, môi trường, bảo hiểm xã hội... động viên các thành phần kinh tế hăng hái khởi nghiệp, chuyển đổi từ hộ sản xuất, kinh doanh lên doanh nghiệp. Khuyến khích sản xuất, kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng, giải quyết việc làm, chăm lo đời sống Nhân dân...
- Tích cực chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện sà soát mặt bằng để giới thiệu doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường Thành phố mở điểm bán hàng bình ổn thị trường, kết hợp là điểm bán hàng Việt Nam và thực phẩm an toàn. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn Quận bằng nhiều hình thức: Tư vấn – giới thiệu việc làm, tổ chức các phiên chợ sinh vật cảnh, ngày hội giới thiệu sản phẩm hàng bình ổn phục vụ năm học, hội chợ kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng, chợ phiên nông sản... 
- Tổ chức hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho 100% đối tượng có nhu cầu; Tổ chức tập huấn kê khai thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà. Thực hiện kết nối các Đại lý thuế và người nộp thuế trên địa bàn để tăng cao hiệu quả tuyên truyền chính sách thuế đến người nộp thuế. Tạo điều kiện thuận lợi để hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh và gia nhập thị trường; vận động và hỗ trợ hộ kinh doanh có quy mô trên 10 lao động đăng ký thành lập doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện Quy trình liên thông trong cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế. Theo đó, thời gian cấp mới Giấy Chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và Giấy Chứng nhận mã số thuế giảm xuống còn 3 ngày làm việc nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh sớm triển khai hoạt động kinh doanh. 
- Thực hiện khảo sát, tiếp cận, tuyên truyền đến các hộ kinh doanh hoạt động theo quy mô doanh nghiệp để thực hiện chuyển đổi loại hình hoạt động cho phù hợp. Tiếp tục triển khai thực hiện đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn Quận đến năm 2020. Tổ chức đối thoại với doanh nghiệp nhằm giải đáp những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và tổ chức thăm hỏi doanh nghiệp có đông công nhân, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài vào các dịp Lễ - Tết và ngày Doanh nhân Việt Nam...

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13.10 (2004 - 2019), Hội Doanh nghiệp Quận đã tổ chức các hoạt động thiết thực như: Khai trương Phòng tư vấn khởi nghiệp (tại số 173 đường Quang Trung - Phường 10); Tọa đàm "Doanh nhân thời đại mới”; Chương trình xúc tiến thương mại, nghe Tiến sĩ Trần Quý - Phó Chủ tịch Hội tư vấn Khoa học Công nghệ và Quản lý giới thiệu về vai trò của công nghệ 4.0 với hoạt động doanh nghiệp vừa và nhỏ... Đến dự có đồng chí Trương Mỹ Hoa - Nguyên Phó Chủ tịch Nước - Chủ tịch Quỹ "Vì Trường Sa thân yêu", Quỹ học bổng "Vừ A Dính", Đại diện Sở Công Thương, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - UVTV Quận ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Quận, cùng đại diện Hiệp Hội Doanh nghiệp Thành phố, các doanh nghiệp trú đóng trên địa bàn Quận, Hội doanh nhân các Quận - Huyện bạn, ban ngành đoàn thể Quận và 16 Phường...

 


Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - UVTV Quận ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Quận dự trao tặng Quỹ "Vì Trường Sa thân yêu" và Quỹ học bổng "Vừ A Dính" của Hội Doanh nghiệp Quận, do đồng chí Trương Mỹ Hoa - Nguyên Phó Chủ tịch Nước hiện là Chủ tịch Quỹ đón nhận...

 

 

 


Đồng chí Trương Mỹ Hoa - Nguyên Phó Chủ tịch Nước - Chủ tịch Quỹ "Vì Trường Sa thân yêu", Quỹ học bổng "Vừ A Dính" phát biểu chúc mừng Hội Doanh nghiệp Quận nhân ngày Doanh nhân Việt Nam, cảm ơn các doanh nhân Gò Vấp đã tham gia ủng hộ cho các Quỹ

 

 


Đồng chí Trần Văn Tịnh - Quận ủy viên - Phó Chủ tịch UBND Quận tham dự khai trương Phòng tư vấn khởi nghiệp (tại số 173 đường Quang Trung - Phường 10)

 

 


... tham quan trưng bày các sản phẩm kinh tế trong Chương trình xúc tiến thương mại...

 

 


Không gian trưng bày sản phẩm kinh tế trong ngày hội doanh nhân Gò Vấp.

 

Môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn Quận hiện nay được cải thiện ngày càng thuận lợi, thông thoáng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển, đồng thời tham gia tích cực vào các chương trình phát triển các ngành dịch vụ và công nghiệp trên địa bàn, góp phần thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP Ngày 16.5.2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP ngày 6.2.2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, cũng như triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Thành phố Hồ Chí Minh... Tất cả thực sự vì Gò Vấp văn minh, giàu đẹp và nghĩa tình.

PHƯƠNG HOA
Lượt xem: 2101
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin