image Hoạt động Ủy ban nhân dân
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC KHỐI CƠ QUAN CHÍNH QUYỀN QUẬN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN TỐT CHỦ ĐỀ NĂM 2019 “NĂM ĐỘT PHÁ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH”
Thứ sáu, Ngày 18/01/2019, 05:48 CH Cỡ chữ Màu chữ image

 

(WEBGOVAP) - Ngày 18.1.2019, Hội nghị cán bộ công chức khối cơ quan chính quyền Quận năm 2019 đã tổ chức thành công. Đến dự có các đồng chí: Thân Trọng Minh - UVTV Quận ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Quận - Bí thư Đảng ủy Cơ quan Chính quyền Quận, Nguyễn Thị Thu Hà - UVTV Quận ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Quận, Trần Văn Tịnh - Quận ủy viên - Phó Chủ tịch UBND Quận, Trần Thị Bích Thuận - Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động Quận. 

 


Hội nghị cán bộ công chức khối cơ quan chính quyền Quận năm 2019

 

​​​​​​
Đoàn Chủ tịch Hội nghị cán bộ công chức khối cơ quan chính quyền Quận năm 2019

 


Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức khối cơ quan chính quyền Quận năm 2019

 

Hội nghị đã thống nhất ký kết giao ước thi đua năm 2019 giữa Ủy ban Nhân dân Quận và Công đoàn cơ quan chính quyền Quận với các nội dung cụ thể:
1. Tổ chức tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, người lao động trong khối chính quyền chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục triển khai có hiệu quả Bộ Luật Lao động 2012, Luật Công đoàn năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
2. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, viên chức và người lao động.
3. Vận động và giúp đỡ công chức, viên chức và người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, tham gia tích cực các phong trào thi đua, các hoạt động xã hội. Tạo điều kiện để công chức, viên chức và người lao động không ngừng học tập bồi dưỡng chuyên môn và lý luận chính trị, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.
4. Thực hiện dân chủ trong quản lý và điều hành hoạt động của cơ quan, đơn vị; trong quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức.
5. Tuyên truyền và tổ chức các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2019.
6. Cùng nhau thực hiện các nội dung giao ước thi đua của Thủ trưởng đơn vị và Ban chấp hành Công đoàn cơ quan chính quyền. Phấn đấu đến cuối năm 2019 có 100% cán bộ công chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có 15% đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và các danh hiệu cao hơn.
7. Công đoàn cơ quan chính quyền và từng Công đoàn bộ phận phấn đấu đạt danh hiệu vững mạnh, xuất sắc năm 2019. 100% nữ cán bộ công chức đạt danh hiệu phụ nữ hai giỏi “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Minh Tâm - Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND Quận - Chủ tịch Công đoàn cơ quan Chính quyền đã phát động Phong trào thi đua trong công chức, viên chức, người lao động và tổ chức Công đoàn năm 2019. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2019 là năm kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ (1969 - 2019), năm Công đoàn Việt Nam tròn 90 tuổi 28.7 (1929 - 2019), là năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Đại hội XI Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và cũng là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Quận Gò Vấp; năm tăng tốc và quyết định hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XI; Năm chủ đề đột phá về cải cách hành chính, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, tiếp tục thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nghiên cứu, xây dựng và tập trung biện pháp khắc phục những vấn đề khó khăn, tồn tại trong năm 2018; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Quận, Đảng ủy cơ quan chính quyền và phương hướng hoạt động của Liên đoàn Lao động Quận, để hoạt động phong trào công nhân viên chức lao động, hoạt động công đoàn đi vào trọng tâm, Phong trào thi đua yêu nước trong công chức, viên chức, lao động và các cấp Công đoàn khối cơ quan chính quyền năm 2019 tập trung những nội dung trọng tâm:

 

​​​​​
Đồng chí Thân Trọng Minh - UVTV Quận ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Quận - - Bí thư Đảng ủy cơ quan chính quyền Quận phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - UVTV Quận ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Quận phát biểu thông tin tình kinh tế - xã hội năm 2018 và nhiệm vụ 2019 của Quận.

 

1. Tiếp tục thực hiện Kết luận 79-KL/TW ngày 25.12.2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28.1.2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X, Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Thành ủy về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao năng xuất lao động, chất lượng hiệu quả công việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị. 
2. Từng công đoàn bộ phận tổ chức phát động phong trào thi đua sôi nổi trong đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức và người lao động, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào“Mỗi cán bộ công đoàn một sáng kiến”; thực hiện hiệu quả đợt thi đua cao điểm các giải pháp, sáng kiến cải cách hành chính theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy để làm tiền đề thực hiện chủ đề năm 2019 “Năm đột phá cải cách hành chính” đem lại hiệu quả thiết thực cho từng đơn vị.
3. Thực hiện nghị quyết Đại hội XI Công đoàn thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, tạo tiền đề để hoàn thành các chỉ tiêu của nghị quyết Đại hội X Công đoàn Quận nhiệm kỳ 2018-2023. Trong đó, tập trung thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; Thực hiện có hiệu quả chức năng tham gia, kiểm tra, giám sát của tổ chức Công đoàn; chăm lo, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công chức, viên chức và người lao động; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.
4. Tổ chức tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với chuyên đề năm 2019: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân”, gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”. Tích cực hưởng ứng xây dựng Quận Gò Vấp văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình.
5. Phát động mỗi đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức và người lao động không ngừng học tập, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao kiến thức pháp luật; Phấn đấu thực hiện ít nhất một công trình để chào mừng 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3.2 (1930 - 2019), 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28.7 (1929 - 2019) và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2019. 
6. Động viên cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn Quận phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, xây dựng công sở “An toàn, xanh, sạch, đẹp”, văn hóa giao thông, thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn đoàn viên Công đoàn, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thực hiện cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” và Chỉ thị 02-CT/QU của Ban Thường vụ Quận ủy về “Tăng cường lãnh đạo công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn Quận Gò Vấp”; thực hiện tốt cuộc vận động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, chống các tệ nạn xã hội, quy tắc ứng xử chung của cán bộ, công chức, viên chức, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị.
7. Công đoàn cơ quan chính quyền và Công đoàn bộ phận tiếp tục thực hiện hiệu quả “Chương trình phúc lợi đoàn viên”; tích cực tổ chức các hoạt động xã hội thiết thực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công chức, viên chức và người lao động Quận, đặc biệt đối tượng là đoàn viên công đoàn, góp phần nâng cao vị trí, vai trò, của tổ chức Công đoàn, như: xây dựng “Mái ấm Công đoàn”, Chương trình “Trái tim nghĩa tình”; ủng hộ các chương trình xã hội nhân đạo, từ thiện, chăm lo giúp đỡ đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức tốt công tác chăm lo Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 cho công chức, viên chức và người lao động.

 


Các đồng chí lãnh đạo và cấp ủy các phòng - Ban trực thuộc khối dự chứng kiến ký kết giao ước thi đua năm 2019 giữa Ủy ban Nhân dân Quận và Công đoàn cơ quan chính quyền Quận.

 

Kịp thời phát hiện những tấm gương tiêu biểu, gương điển hình xuất sắc để tổ chức học tập nhân rộng các điển hình; tuyên truyền, tạo sự lan tỏa các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; Bồi dưỡng nâng cao chất lượng đoàn viên công đoàn, cán bộ công đoàn xuất sắc, phát hiện các nhân tố mới để bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. 
Trong không khí phấn khởi,vui tươi “Mừng Đảng, Mừng Xuân”, chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023, Đại hội Công đoàn Quận Gò Vấp lần thứ X nhiệm kỳ 2018-2023 thành công tốt đẹp, Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan chính quyền kêu gọi Công đoàn bộ phận, toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bước vào năm mới, khí thế mới, tiếp tục nêu cao truyền thống và phát huy tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo, khắc phục khó khăn, tích cực chủ động tham gia triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, góp phần cùng với toàn Quận hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019 đã đề ra.

Cùng trong ngày 18.1.2019, Công đoàn cơ quan chính quyền Quận đã tổ chức "Ngày hội Tết sum vầy, đong đầy yêu thương" mang ý nghĩa mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Kỷ Hợi, mừng đất nước hội nhập và phát triển, với sự tham dự của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc khối cơ quan chính quyền. Ngày hội có nhiều sinh hoạt vui tươi, phong phú như Hội thi cắm hoa xuân, chưng mâm ngũ quả ngày Tết, giới thiệu các món ăn cổ truyền dân tộc, các tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ và mừng Xuân yêu thương của đất nước... Ngày hội thực sự là một dịp rất có ý nghĩa, đem lại nguồn động viên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan chính quyền Quận phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, góp phần xây dựng Quận nhà văn minh, giàu đẹp và nghĩa tình.

PHƯƠNG HOA
Lượt xem: 11734
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin