image Cải cách hành chính
(WEBGOVAP) – Ngày 14.4, UBND Quận tổ chức tập huấn thực hiện các quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức gắn với kỹ năng tiếp nhận và trả hồ sơ theo mô hình “Một cửa”, “Một cửa liên thông”. Tham gia buổi tập huấn có 110 cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại UBND Quận - 16 ...
(WEBGOVAP) - Ngày 20.3, UBND Quận ban hành Công văn số 1260/UBND-CCHC nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác cải cách hành chính năm 2018 và những năm tiếp theo.
(WEBGOVAP) - Ngày 6.3.2018, UBND Quận ban hành Công văn số 1042/UBND-CCHC về đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và phát huy sáng kiến, tích cực triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên địa bàn Quận.
(WEBGOVAP) - Ngày 27.2.2018, Chủ tịch UBND Quận đã ký ban hành Kế hoạch số 944/KH-BCĐ triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 và ISO điện tử trên địa bàn Quận năm 2018.
(WEBGOVAP) - Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19.6.2015; Quyết định số 2640/QĐ-BNV ngày 10.10.2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017 - 2020”;
(WEBGOVAP) - Ngày 24.1.2018, UBND Quận triển khai Kế hoạch Số 412/KH-UBND về thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Quận với nội dung:
WEBGOVAP) - Ngày 11.1.2018, Ủy ban Nhân dân Quận ban hành Quyết định số 66/QĐ-UBND triển khai Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn Quận năm 2018.
Xem theo ngày: