image An ninh trật tự
(WEBGOVAP) - Nghị định 25/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Ban biên tập trích giới thiệu một số nội dung cơ bản của Nghị định:
Xem theo ngày: