image Thông tin tuyên truyền
Kỷ niệm Ngày truyền thống các cơ quan hành chính Nhà nước 28/8
Thứ bảy, Ngày 28/08/2021, 09:16 SA Cỡ chữ Màu chữ image
(WEBGOVAP)-Ngày 28/8/1945, cách nay 76 năm đã đi vào mốc son lịch sử của dân tộc ta. Đó là ngày Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo ra tuyên cáo trước quốc dân đồng bào cũng như toàn thế giới về việc thành lập Chính phủ nước Việt Nam mới và công bố danh sách nội các thống nhất quốc gia gồm các bộ, ngành để đảm nhiệm sứ mệnh lịch sử trước dân tộc.

 

Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ảnh tư liệu

 

 

Trong số trên mười bộ, ngành được thành lập ngày 28/8/1945 có ngành công tác Văn phòng hành chính; ngành Tổ chức Nhà nước và các Bộ Thông tin - Tuyên truyền, Lao động, Tài chính, Tư pháp. Và, kể từ đó, ngày 28/8 trở thành ngày truyền thống chung được các ngành vừa nêu tổ chức kỷ niệm hằng năm.

Cùng với cả nước và Thành phố hướng đến kỷ niệm 76 năm ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2021), là ngày lễ trọng đại của đất nước. Chúng ta vinh dự kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống của các ngành: Văn phòng hành chính; ngành Tổ chức Nhà nước; ngành Tư pháp, Lao động – TB và XH, ngành Tài chính và ngành Văn hoá - Thông tin. Chúng ta điểm qua vài nét truyền thống của các ngành nêu trên như sau:

Ngành công tác Văn phòng hành chính Nhà nước; đây là lĩnh vực gắn liền với hoạt động quản lý nhà nước. Tất cả các công việc từ nhỏ đến lớn, từ bình thường đến quan trọng của một cơ quan, tổ chức muốn đảm bảo hoạt động có kỷ cương chặt chẽ, nền nếp, bắt buộc trong mỗi bộ máy của các cơ quan nhà nước đó phải có một tổ chức để điều hành, giải quyết các việc tham mưu, hành chính, sự vụ. Có thể nói, công tác Văn phòng với vai trò là bộ máy điều hành tổng hợp của cơ quan, nơi thu thập, xử lý và cung cấp thông tin cho hoạt động quản lý; phục vụ hậu cần đảm bảo các điều kiện cần thiết cho hoạt động của mỗi cơ quan, tổ chức. Ngành công tác Văn phòng hành chính ra đời cùng với lịch sử phát triển của các cơ quan nhà nước, có ý nghĩa quan trọng không thể thiếu, gắn liền với sự tồn tại và phát triển vững mạnh của nhà nước trong mỗi cơ quan, tổ chức.

Ngành Tổ chức Nhà nước (nay là phòng Nội vụ), trong suốt 76 năm qua có những lần đổi tên cho phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn trong từng giai đoạn. Song, chức năng cơ bản của ngành Tổ chức Nhà nước là giúp Chính phủ và UBND địa phương xây dựng chính quyền Nhân dân, quản lý địa giới hành chính... Tuy nhiên, trong mỗi giai đoạn cách mạng, nội dung chức năng nhiệm vụ của ngành Tổ chức Nhà nước luôn có sự đổi mới. Trong suốt hơn bảy thập kỷ qua, ngành Tổ chức Nhà nước các cấp đã thực hiên tốt công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp xây dựng bộ máy chính quyền các cấp đáp ứng được yêu cầu cách mạng qua mỗi thời kỳ. Trong giai đoạn hiện nay, ngoài công tác quản lý cán bộ, ngành Tổ chức Nhà nước có thêm một số chức năng, nhiệm vụ mới như công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo - dân tộc; văn thư lưu trữ; công tác chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua,…để động viên kịp thời các tập thể, cá nhân đoàn kết, hăng hái xây dựng và bảo vệ đất nước.

Ngành Văn hóa Thông tin: những ngày đầu thành lập chỉ có chức năng làm công tác thông tin tuyên truyền, cổ động Nhân dân kháng chiến và kiến quốc; đúng với tên gọi là Bộ Thông tin - Tuyên truyền (28/8/1945) và Bộ Tuyên truyền và Cổ động (01/01/1946). Suốt 76 năm qua, tên gọi cùng với chức năng nhiệm vụ của ngành từ trung ương đến địa phương đã có hơn mười lần thay đổi để phù hợp với từng giai đoạn lịch sử. Đến tháng 8/2007, Bộ Thông tin và Truyền thông được thành lập trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của Bộ Bưu chính, Viễn thông và tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản từ Bộ Văn hóa - Thông tin.

Đối với cấp quận, huyện do đặc thù của lĩnh vực này, hiện nay ngành văn hóa thông tin chịu sự quản lý của các cơ quan cấp thành phố là Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch có chức năng, nhiệm vụ là tham mưu, giúp UBND quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin…      

Cùng như ngành Văn hóa - Thông tin, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội có nhiều lần thay đổi tên gọi. Ở cấp quận, huyện, có giai đoạn hai cơ quan này được nhập chung và được gọi là phòng Văn hóa - Xã hội, đến năm 2005 được tách ra thành hai đơn vị độc lập.

Theo quy định hiện nay, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: việc làm, dạy nghề, lao động, tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội (bao gồm bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp), an toàn lao động, người có công, bảo trợ xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, phòng, chống tệ nạn xã hội (gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội); đồng thời có chức năng quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc lĩnh vực do cấp Bộ quản lý.

Ngành Tài chính là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính (bao gồm: ngân sách nhà nước, thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước, dự trữ nhà nước, tài sản nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước, đầu tư tài chính, tài chính doanh nghiệp, tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể); hải quan; kế toán; kiểm toán độc lập; giá; chứng khoán; bảo hiểm; hoạt động dịch vụ tài chính và dịch vụ khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành và thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Đối với Ngành Tư pháp, trải qua 76 năm xây dựng và trưởng thành đã đạt được những thành tựu nổi bật. Đó là việc xây dựng, hoàn thiện các nền tảng pháp luật và tư pháp dân chủ Nhân dân. Ngoài ra, còn đảm đương tốt chức năng quản lý Nhà nước đa ngành, từ cấp vĩ mô như giúp Chính phủ, Quốc hội hoạch định chiến lược pháp luật, tư pháp của quốc gia, xây dựng và thực thi hệ thống pháp luật để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đến các hoạt động chuyên môn có tính tác nghiệp, cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước và nhu cầu pháp lý về bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức.

Riêng các Phòng Tư pháp quận, huyện là cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp UBND cùng cấp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, chứng thực, hộ tịch, trợ giúp pháp lý, hoà giải ở cơ sở và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, còn thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực công tác tư pháp theo ủy quyền của UBND.

Là những người hoạt động trong các lĩnh vực nêu trên, chúng ta có quyền tự hào với truyền thống vẻ vang của ngành mình đã góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Mọi người cần phải tiếp tục nỗ lực, không ngừng trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức cách mạng, vươn lên đáp ứng yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới.

Chặng đường tiếp theo của công cuộc đổi mới đất nước đang đặt ra cho các ngành chức năng những nhiệm vụ vẻ vang, nhưng cũng rất nặng nề. Để hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang đó, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, mỗi cơ quan chúng ta cần phát huy cao hơn nữa trí tuệ, tài năng, tâm huyết, sức sáng tạo và lòng trung thành với Đảng, với dân tộc và Tổ quốc, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng và an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra; đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19 mà toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang tập trung quyết liệt, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch, đưa đất nước ta, Thành phố ta trở về trạng thái bình thường; xây dựng phát triển kinh tế; phấn đấu vì mục tiêu xây dựng quận Gò Vấp văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình; trong đó các ngành tiếp tục đóng góp gặt hái những thành công mới, xứng đáng với niềm tin của Đảng – chính quyền và Nhân dân địa phương./.

BAN BIÊN TẬP
Lượt xem: 1009
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin