image Hội Liên hiệp Phụ nữ
TỰ HÀO KỶ NIỆM 88 NĂM TRUYỀN THỐNG HỘI LHPN VIỆT NAM 20.10 (1930 - 2018) VÀ NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20.10.2018
Thứ sáu, Ngày 19/10/2018, 04:12 CH Cỡ chữ Màu chữ image

 

(WEBGOVAP) - Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) thành lập ngày 3.2.1930. Bản Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã nêu: “Nam nữ bình quyền”. Với nhận định phụ nữ là lực lượng quan trọng của cách mạng, Đảng đã đề ra nhiệm vụ Giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp phải gắn liền với giải phóng phụ nữ. Phụ nữ phải tham gia các đoàn thể cách mạng và vì thế phải thành lập tổ chức riêng để các tầng lớp phụ nữ tham gia hoạt động.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các tổ chức tiền thân của phụ nữ đã được thành lập với nhiều tên gọi khác nhau như "Hội phụ nữ phản đế", "Hội phụ nữ cứu quốc", "Phụ nữ hiệp hội"... Các tầng lớp phụ nữ nước ta tham gia hoạt động cách mạng ngày càng đông đảo và trở thành lực lượng quan trọng. Tháng 10 năm 1930, tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất của Đảng, Đảng đã ra Nghị quyết đầu tiên về công tác vận động phụ nữ. Đây là bản Nghị quyết lịch sử, mở đầu cho trang sử mới của phong trào phụ nữ và tổ chức Hội.

 

 

LỊCH SỬ NGÀY THÀNH LẬP HỘI LHPN VIỆT NAM 20.10.1930
Lịch sử ghi rõ: Tháng 10.1930, tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất của Đảng (họp từ ngày 14 đến 31.10.1930), Đảng đã ra Nghị quyết đầu tiên về công tác vận động phụ nữ, đó là Nghị quyết về "Phụ nữ vận động". Đây là bản Nghị quyết lịch sử, mở đầu cho trang sử mới của phong trào phụ nữ và tổ chức Hội. Bản Nghị quyết nhấn mạnh: “Lực lượng cách mạng của phụ nữ là một cái lực lượng rất trọng yếu. Nếu quảng đại quần chúng phụ nữ không tham gia vào những cuộc tranh đấu cách mạng thì cách mạng không thắng lợi được. Bởi vậy, nên công tác trong quần chúng phụ nữ không phải là một cái nhiệm vụ phụ thuộc của Đảng; công tác ấy chánh là một cái nhiệm vụ rất lớn và rất trọng yếu” (trích Lịch sử Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - tập 1).
Cũng trong nghị quyết đầu tiên này, Đảng đã xác định rất rõ rằng: “... Đảng phải tổ chức ra các đoàn thể phụ nữ, phụ nữ hiệp hội mục đích là mưu quyền cho phụ nữ, làm cho phụ nữ triệt để giải phóng” (trích Văn kiện Đảng về công tác vận động phụ nữ - NXB Phụ nữ - Hà Nội - năm 1970 - trang 10). Trung ương Đảng còn đề ra Điều lệ "Phụ nữ Liên hiệp Hội", trong đó quy định: Phụ nữ Liên hiệp Hội Đông Dương gồm 1 Ban Chấp hành ủy viên Đông Dương, 5 Xứ phụ nữ Hiệp hội (Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ, Lào, Cao Miên), một phân hội phụ nữ và một Ban Chấp hành ủy viên trong mỗi thành phố hay mỗi phủ, huyện…
Nghị quyết tại Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ nhất tháng 10.1930 có ý nghĩa lịch sử hết sức quan trọng, đánh dấu quá trình hình thành tổ chức Hội đầu tiên của phong trào phụ nữ Việt Nam dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng Cộng sản do Nguyễn Ái Quốc sáng lập và rèn luyện. Sự kiện lịch sử này thể hiện sâu sắc quan điểm của Đảng đối với sự nghiệp giải phóng phụ nữ, coi trọng vai trò của phụ nữ trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, không ngừng đẩy mạnh hoạt động của tổ chức phụ nữ trong hệ thống chính trị của Đảng ở các cấp, góp phần chăm lo quyền lợi cho phụ nữ, thực hiện nam nữ bình đẳng. Đó cũng là mốc ghi nhận tổ chức Hội Phụ nữ và phong trào phụ nữ xuất hiện sớm cùng với sự xuất hiện của các tổ chức quần chúng cách mạng khác do Đảng lãnh đạo. Sau sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, các tổ chức phụ nữ được thành lập ở nhiều nơi, đặc biệt ở những địa phương có phong trào cách mạng sôi động như Nghệ An, Hà Tĩnh, Sài Gòn, Hà Nội... Ngày 20.10.1930, Hội phụ nữ phản đế chính thức được thành lập - chính là tiền thân của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ngày nay. Qua các thời kỳ, tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã có những tên gọi khác nhau phù hợp với nhiệm vụ cách mạng: Từ Hội phụ nữ phản đế (20.10.1930); Đoàn phụ nữ cứu quốc (16.6.1941); đến Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20.10.1946). 
Căn cứ Nghị quyết về "Phụ nữ vận động", căn cứ vào Điều lệ Phụ nữ Liên hiệp Hội (tháng 10.1930), đồng thời căn cứ vào ngày thành lập "Hội phụ nữ phản đế" 20.10.1930, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ IV (năm 1974) đã quyết định lấy ngày 20.10.1930 là ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Để đánh dấu sự kiện ấy, Bộ Chính trị đã ra quyết định lấy ngày 20 tháng 10 hàng năm làm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. 
Hội nghị thống nhất Hội Liên hiệp Phụ nữ toàn quốc giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ giải phóng miền Nam Việt Nam họp tại thành phố Hồ Chí Minh tháng 6 năm 1976 cũng đã quyết định lấy ngày 20.10.1930 là ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Từ đó đến nay, ngày 20.10 hàng năm là ngày kỷ niệm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
Qua các giai đoạn cách mạng, phụ nữ Việt Nam luôn luôn xứng đáng với 8 chữ vàng của Chủ tịch Hồ Chí Minh khen tặng: “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh (năm 1980), tặng thưởng Huân chương Sao Vàng (năm 1985).

NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20.10 HÀNG NĂM
Để vinh danh truyền thống cao đẹp của người Phụ nữ Việt Nam trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, đặc biệt là những hy sinh cống hiến to lớn của tầng lớp Phụ nữ trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngày 15.10.2010, Ban Bí thư Trung ương ra Thông báo số 382/TB-TW do đồng chí Trương Tấn Sang - Thường trực Ban Bí thư ký công nhận Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với vai trò của phụ nữ và tổ chức phụ nữ trong sự nghiệp cách mạng của đất nước. Từ đó hàng năm, ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 được tổ chức kỷ niệm cùng với ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20.10.1930.

NHỮNG HOẠT ĐỘNG THIẾT THỰC CỦA PHỤ NỮ QUẬN GÒ VẤP HƯỚNG VỀ NGÀY 20 THÁNG 10.
Mang theo niềm tự hào truyền thống vẻ vang của Phụ nữ Việt Nam “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” trong thời kỳ kháng chiến cứu nước, giành độc lập tự do, thống nhất cho dân tộc, đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, ngày nay Phụ nữ Quận Gò Vấp cùng phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước tiếp tục nêu cao truyền thống Phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang", tích cực tham gia các hoạt động và phong trào thi đua yêu nước thiết thực, xây dựng gia đình, no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, giỏi việc nước - đảm việc nhà, đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 
Trong dịp kỷ niệm này, các cấp Hội Phụ nữ Quận Gò Vấp đã thể hiện tinh thần ấy bằng những việc làm cụ thể như: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống vẻ vang của Hội, lịch sử hình thành và phát triển phong trào hội phụ nữ, ý nghĩa ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Tuyên truyền những chiến công và thành quả cách mạng của cán bộ, chiến sĩ Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định nhân dịp đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân; Tổ chức diễn đàn hội viên năm 2018. Tổ chức hoạt động "Về nguồn" tại Nhà tưởng niệm Mẹ Việt Nam anh hùng - Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Thị Rành và các di tích lịch sử. Biểu dương, tuyên truyền nhân rộng những điển hình tập thể, cá nhân trong Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn do Quận và Thành phố tổ chức, đồng thời tuyên truyền sâu rộng nội dung các tài liệu sinh hoạt hội viên của Hội LHPN Thành phố đến cán bộ, hội viên, phụ nữ các giới.
Cũng nhân dịp này, các cấp Hội tổ chức trao tặng học bổng Nguyễn Thị Minh Khai cho học sinh nghèo hiếu học năm học 2018 – 2019; Phối hợp với Công ty điện lực Gò Vấp tổ chức Hội thi Biểu diễn tiểu phẩm tuyên truyền tiết kiệm điện; Tổ chức tập huấn kỹ năng nắm bắt dư luận xã hội cho thành viên tổ Dư luận xã hội, lực lượng chính trị nòng cốt cấp quận và cơ sở; Tổ chức hiến mạc nhân đạo đợt II năm 2018. Tổ chức “Ngày hội phụ nữ vì cộng đồng “ lần thứ 10, hưởng ứng cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, ra quân tổng vệ sinh các khu phố, tuyến đường không rác; thăm và tặng quà cho phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, gia đình cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại biên giới, hải đảo; Phối hợp với các bệnh viện và cơ sở y tế trên địa bàn Quận tổ chức khám và phát thuốc miễn phí cho hội viên, phụ nữ nghèo, nữ công nhân, lao động nhập cư, vận động trao tặng thẻ Bảo hiểm y tế, phương tiện sinh kế cho hội viên, phụ nữ nghèo... 
Bên cạnh đó, tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2018; Tổ chức hội nghị tập huấn Luật An Ninh mạng cho cán bộ Chi, tổ hội và lực lượng chính trị nòng cốt; Phối hợp Đội an ninh Công an Quận, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ tổ chức Tuyên truyền về những thủ đoạn tội phạm mới, cách nhận biết và phòng ngừa; các kỹ năng tự phòng vệ cho 2.200 học sinh; Phối hợp với Liên đoàn lao động và Đoàn thanh niên Quận tổ chức Ngày Hội nữ CNVC - LĐ trên địa bàn Quận năm 2018; tặng 100 phần quà Trung thu cho trẻ em dân tộc thiểu số tại các Phường 8,9,11,14; Tổ chức Hội thi Tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn giỏi năm 2018; Tập huấn nghiệp vụ cho tổ tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội; Phối hợp Phòng Kinh tế tổ chức 8 lớp tuyên truyền về tiết kiệm điện, các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong gia đình cho lực lượng cán bộ hội, tuyên truyền viên cơ sở, hộ gia đình hội viên, phụ nữ và Nhân dân trên địa bàn Quận; Phối hợp Phòng Tài nguyên môi trường Quận tổ chức Hội thi "Thương nhân với môi trường xanh"; Phối hợp Bảo hiểm xã hội, Phòng Tư pháp Quận tổ chức Hội thi "Ý tưởng sáng trong tuyên truyền pháp luật bằng hình thức cổ động trực quan về Luật Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế"... Vận động xây dựng và trao tặng "Mái ấm tình thương" cho gia đình hội viên phụ nữ nghèo tại Phường 3, Phường 4 và Phường 16. Tập huấn tiền hôn nhân cho nam, nữ thanh niên trong độ tuổi kết hôn... Tổ chức sinh hoạt chi - tổ hội, câu lạc bộ đội, nhóm, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao … phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

 

(tổng hợp từ hoilhpn.org.vn và số liệu các hoạt động Hội LHPN Quận Gò Vấp)
Ảnh: Hội LHPN Thành phố tổ chức đồng diễn áo dài tại Quảng trường Thành phố - tháng 3.2018

PHƯƠNG HOA
Lượt xem: 8500
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin