image Hoạt động Đảng bộ
Đảng bộ Phường 1 nêu cao vai trò lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát
Thứ năm, Ngày 22/03/2018, 05:05 CH Cỡ chữ Màu chữ image
(WEBGOVAP) - Khi Quận ủy tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 25-CTr/TU ngày 26.10.2007 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TW ngày 30.7.2007 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, Đảng bộ Phường 1 được chọn tham luận điển hình.

Thực tế những cách làm của tập thể Đảng bộ Phường không phải là dễ, thậm chí gặp phải những khó khăn nhất định. Hầu hết đảng viên trong toàn Đảng bộ là hưu trí, mất sức, tuổi cao, sức yếu chiếm tỷ lệ 73,38%, khiến cho việc đảm bảo duy trì về mặt số lượng, chất lượng trong sinh hoạt Chi bộ hàng tháng cũng như duy trì tổ chức học tập, thảo luận nghiên cứu và thực hiện các Nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng Đảng gặp không ít khó khăn, nhất là trong việc triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm... Trong cấp ủy các Chi bộ khu phố đa số là những đồng chí có kinh nghiệm, có bản lĩnh, tuy nhiên phần lớn lại hạn chế về học vấn, năng lực, sức khỏe... nên việc hướng dẫn, triển khai, các quy định, văn bản, quy trình, nhất là về việc nghiên cứu, tìm hiểu các quy định cụ thể về công tác kiểm tra, giám sát và quy trình các bước thực hiện một vụ việc kiểm tra, giám sát ở Chi bộ khu phố cũng hay chậm trễ, thiếu đầy đủ và chưa khoa học. Mặt khác các đồng chí đảng viên ở khu phố thường quan niệm rằng với đảng viên hưu trí, mất sức, không còn đương chức thì đâu có làm gì nữa mà có sai phạm, mà phải kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm?! Chưa kể là tại các Chi bộ trường học thì khó khăn lớn nhất là việc sắp xếp, bố trí cho giáo viên có thời gian tham gia học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng... bởi việc đứng lớp giảng dạy của các đồng chí hầu như choán hết thời gian.

Cái khó không làm tập thể buông xuôi. Nhớ lời dạy của Bác "Lãnh đạo tất yếu phải có kiểm tra, kiểm tra khéo về sau khuyết điểm nhất định bớt đi", thế là tập trung làm cho "khéo". Trước hết, Đảng ủy Phường tập trung chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Phường hàng năm tham mưu, xây dựng Chương trình, kế hoạch, lịch tổ chức kiểm tra, giám sát đối với các Chi bộ và đảng viên một cách khoa học, cụ thể, sát thực, đúng quy định, dễ hiểu, dễ thực hiện cho cơ sở và từng đảng viên. Cùng với đó, Đảng ủy thường xuyên đôn đốc, theo sát mọi hoạt động của Ủy ban kiểm tra để kịp thời chỉ đạo, định hướng, nhất là thực hiện nghiêm chế độ báo cáo hàng tháng cho Ban Thường vụ Đảng ủy, triển khai, phổ biến, hướng dẫn cho các cấp ủy Chi bộ trực thuộc các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định, Quy định, Hướng dẫn của các cấp từ Trung ương, Thành ủy, Quận ủy và Đảng ủy... Bên cạnh đó, thường xuyên củng cố, kiện toàn nhân sự Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; tăng cường công tác giáo dục, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát cho đội ngũ, tạo điều kiện cho các đồng chí tham dự đầy đủ các lớp bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ do Quận tổ chức.

Trong quá trình thực hiện, Đảng bộ luôn xác định kiểm tra, giám sát là một chức năng, nhiệm vụ hết sức quan trọng, không có kiểm tra, giám sát là không có lãnh đạo và vì thế luôn đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên vấn đề đặt ra là kiểm tra, giám sát nội dung gì và đối tượng nào để phát huy được thế mạnh, được phong trào, góp phần xây dựng Đảng bộ Phường thành một Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Để giải đáp cho vấn đề này, Đảng ủy đã thống nhất giao cho Ủy ban kiểm tra Đảng ủy tham mưu, nghiên cứu, đối chiếu với các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và thực tế chức năng nhiệm vụ, môi trường công tác, cùng với các đặc điểm của các Chi bộ trực thuộc mà xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát cho phù hợp. Hàng năm, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Phường tập trung chủ yếu vào các nội dung cụ thể như: Đối với các Chi bộ khu phố và đảng viên hưu trí là việc duy trì sinh hoạt, thực hiện nhiệm vụ đảng viên, việc gương mẫu chấp hành; Đối với Chi bộ, đảng viên khu vực trường học là việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, Quy chế chi tiêu nội bộ và công tác tuyển sinh; Đối với các Chi bộ cơ quan Phường là công tác lãnh, chỉ đạo của Chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; Đối với đảng viên đương chức là việc  thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm chống tham ô lãng phí theo Quy định 55 và Quy định 101 của Trung ương gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong 10 năm qua, Đảng ủy đã tổ chức kiểm tra 30 lượt Chi bộ và 23 lượt đảng viên, giám sát 42 lượt Chi bộ và 172 lượt đảng viên. Qua kiểm tra nhìn chung các Chi bộ và đảng viên đều thực hiện khá tốt các nội dung được kiểm tra. Một số mặt còn hạn chế, thiếu sót chủ yếu là nguyên nhân khách quan, là vấn đề về lề lối, phương pháp làm việc. Các Chi bộ và đảng viên được giám sát đều đã thực hiện tốt quy chế của Chi bộ, về nguyên tắc tập trung dân chủ, về thực hiện nghị quyết, nhiệm vụ được giao, về giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống… Sau khi có kết quả kiểm tra, giám sát, các Chi bộ hoặc đảng viên đều được giám sát thường xuyên việc khắc phục những hạn chế. Các Chi bộ và đảng viên đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục các hạn chế được nêu trong kết luận tương đối hiệu quả, liên tục, các mặt ưu điểm thì được phát huy tích cực ngay sau kiểm tra. Ngoài ra còn kiểm tra theo Kế hoạch của Quận ủy về thi hành Điều lệ Đảng đối với 3 Chi bộ, kiểm tra UBND Phường về việc quản lý, thu, chi các quỹ vận động trong Nhân dân...

Đảng bộ đặc biệt coi trọng tổ chức kiểm tra, giám sát việc học tập, nghiên cứu, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về xây dựng Đảng, gắn với việc thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7.6.2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Chỉ thị 10-CT/TW ngày 30.3.2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTWW ngày 2.3.2012 của Ban Tổ chức Trung ương. Bên cạnh đó công tác giám sát trực tiếp, thường xuyên được Đảng ủy chỉ đạo khá cụ thể và hiệu quả bằng việc hàng tháng các đồng chí đảng ủy viên, cán bộ kiểm tra được phân công tham dự sinh hoạt với các Chi bộ trực thuộc và được tổng hợp bằng báo cáo kết quả giám sát hàng tháng gửi về Đảng ủy, với các nội dung số lượng đảng viên Chi bộ, đảng viên là cán bộ công chức, Cảnh sát khu vực tham dự. Và đặc biệt là các ý kiến phản ánh từ sinh hoạt Chi bộ được ghi nhận và chuyển cho các bộ phận liên quan có trách nhiệm giải trình và giải quyết.

Riêng Ủy ban Kiểm tra của Đảng bộ đã thực hiện kiểm tra giám sát khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên được 16 lượt Chi bộ và 13 lượt đảng viên; Giám sát chuyên đề đối với 57 lượt Chi bộ và 409 lượt đảng viên; Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và  thi hành kỷ luật trong Đảng được 32 lượt Chi bộ; Kiểm tra tài chính trong Đảng được 53 lượt Chi bộ và tổ chức Đảng. Kết quả kiểm tra, giám sát tất cả các Chi bộ, văn phòng Đảng ủy và đảng viên được kiểm tra đều thực hiện đúng quy định. Kết quả theo dõi việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, các Chi bộ, Văn phòng Đảng ủy và đảng viên được kiểm tra có khắc phục dựa trên thông báo kết luận kiểm tra, giám sát.

Ở các Chi bộ trực thuộc, hàng năm, ngay sau khi Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra của Đảng ủy xây dựng xong Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát trong năm, các Chi bộ trực thuộc được Đảng ủy tập huấn và hướng dẫn cụ thể các nội dung cơ bản về công tác kiểm tra, giám sát, nhất là quy trình, các bước thực hiện một vụ Kiểm tra, giám sát đảng viên. Để thống nhất cách làm và tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện kiểm tra, giám sát ở Chi bộ trực thuộc, Đảng ủy cũng chỉ đạo cho Ủy ban kiểm tra tham mưu, soạn ra các bộ biểu mẫu kiểm tra, giám sát, từ Quyết định đến biên bản, báo cáo, thông báo kết luận, kết quả kiểm tra, giám sát để hướng dẫn và gửi xuống các Chi bộ. Thường xuyên cập nhật các loại văn bản mới về công tác kiểm tra, giám sát để phổ biến, gửi và thông báo cho các Chi bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí làm công tác kiểm tra, giám sát.

Đảng bộ Phường 1 hiện có 293 đảng viên, trong đó có 29 đồng chí miễn sinh hoạt, còn lại đang công tác, học tập, sinh hoạt tại 14 Chi bộ trực thuộc (với 9 Chi bộ khu phố có 215 đảng viên; 2 Chi bộ trường học có 39 đảng viên; 1 Chi bộ công an có 17 đảng viên; 1 Chi bộ quân sự có 7 đảng viên và 1 Chi bộ cơ quan Phường có 15 đảng viên. Cấp ủy các Chi bộ hầu hết là những đồng chí đảng viên có tâm huyết, nhiệt tình với công việc. Tất cả đảng viên trong Đảng bộ đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, quan điểm lập trường kiên định, là những đồng chí có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tổ chức, ý thức kỷ luật cao, được tôi luyện qua thực tiễn.

Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 vừa qua, Quận ủy đã chọn tuyên dương khen thưởng 2 tập thể điển hình đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, trong đó có Đảng bộ Phường 1. Một kết quả xứng đáng dành cho tập thể Đảng bộ biết đưa lời dạy của Bác vào thực tiễn, biết thực hiện đúng mục đích của công tác kiểm tra như Bác dặn dò: “Có kiểm tra mới huy động được tinh thần tích cực và lực lượng to tát của Nhân dân, mới biết rõ năng lực và khuyết điểm của cán bộ, mới sửa chữa và giúp đỡ kịp thời".

Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy - Chủ tịch HĐND Quận
khen thưởng các tập thể Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017,
trong đó có Đảng bộ Phường 1 (bên phải)

 

Đồng chí Nguyễn Trí Dũng- Phó Bí thư Thường trực Quận ủy  khen thưởng các tập thể
thực hiện tốt  Chương trình hành động số 25-CTr/TU ngày 26.10.2007 của Thành ủy
giai đoạn 10 năm (2007 - 2017), trong đó có Đảng bộ Phường 1 (bìa phải)

 

Trước yêu cầu mới của sự nghiệp cách mạng, trước trách nhiệm chăm lo lợi ích chính đáng và cuộc sống hạnh phúc của Nhân dân ngày càng cao, đòi hỏi mỗi tổ chức Đảng phải nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, phải nêu cao vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Muốn hoàn thành tốt mọi việc, thì các cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên phải chấp hành nghiêm đường lối, chính sách của Đảng, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát. Đó là khâu không thể thiếu trong quy trình lãnh đạo của Đảng, chính là xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, giáo dục đảng viên, cán bộ làm tròn nhiệm vụ đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

BA MINH
Lượt xem: 16961
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin