Danh sách các di tích lịch sử - văn hóa và công trình, địa điểm đang chờ xếp hạng di Thực hiện Quyết định số 5360/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2010 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện kiểm kê di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; ngày 31/7/2013, Phòng Văn hoá Thông tin tiếp tục phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Thành phố tiến hành khảo sát và rà soát sau 2 năm thực hiện các công trình, địa điểm danh mục kiểm kê di tích lịch sử - văn hoá.

    16/01/2014 | 8184