BAN TIẾP CÔNG DÂN QUẬN GÒ VẤP




Hoàng Anh Dũng
Phó Chánh Văn phòng
0838.943.830
hadung.govap@tphcm.gov.vn