kế hoạch sử dụng đất 2015

3.1. Quyết định số 5580/QĐ-UBND ngày 02/11/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của quận Gò Vấp

Đính kèm theo file

    Quyết định về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của quận Gò Vấp

    Phụ lục

3.2. Danh mục các dự án cần thu hồi đất trình Hội đồng nhân dân của quận Gò Vấp năm 2016

Đính kèm theo file

    Danh mục các dự án cần thu hồi đất trình hội đồng nhân dân 

GÓP Ý kế hoạch sử dụng đất 2015
GÓP Ý KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 2015 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Sắp xếp:
 
Không tìm thấy kết quả theo yêu cầu.
Tổng số: 0  
 
Go Search