THƯ VIỆN VIDEO

 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X A
 • Phòng cháy chữa cháy D
 • Phòng cháy chữa cháy E
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông B
 • Phòng cháy chữa cháy C
 • Phòng cháy chữa cháy
 • Thi tuyển công chức Gò Vấp
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X B
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông A
 • 1000 năm Thăng Long
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết - Phần 2
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X B
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X A
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X C
 • Phòng Cháy chữa cháy A
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết
 • Quản lý hồ sơ công việc
 • Đình Thông Tây Hội
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
3
1
6
4
0
9
Đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống 20 Tháng Tư 2018 11:40:00 CH
TIẾP TỤC ĐỔI MỚI HỆ THỐNG TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP  (30/10/2017)
  
Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII (ảnh: TTXVN) (WEBGOVAP) - Ngày 25.10.2017, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng ...
TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ, TINH GỌN, HOẠT ĐỘNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ  (30/10/2017)
  
Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII (ảnh: TTXVN) (WEBGOVAP) - Ngày 25.10.2017, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ ...
"TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG; NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI SỰ SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, NHỮNG BIỂU HIỆN "TỰ DIỄN BIẾN", "TỰ CHUYỂN HÓA" TRONG NỘI BỘ"  (03/11/2016)
  
(WEBSITEGOVAP) - Ngày 30.10.2016, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" ...
NHẬN DIỆN VÀ GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG  (01/11/2016)
  
(WEBSITEGOVAP) - Đạo đức là gốc của mỗi con người. Tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống là nền tảng và động lực tinh thần để phát triển xã hội. Ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta đã ý thức sâu sắc về vai trò đặc biệt quan trọng của tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên cũng như của toàn xã hội đối với sự phát triển ...
Hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng"  (02/09/2016)
  
(WEBSITEGOVAP) - Thực hiện Kế hoạch số 41-KH/BTGTW và Quyết định số 346-QĐ/BTGTW ngày 10.8.2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương, cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng” do Tạp chí Tuyên giáo phối hợp với Vụ Lý luận chính trị (Ban Tuyên giáo Trung ương) và Tạp chí Xây dựng Đảng (Ban Tổ chức Trung ương) tổ ...
Các Nghị quyết Hội nghị Trung Ương 5 khóa X  (20/10/2010)
Công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị
Các Nghị quyết Hội nghị Trung Ương 5 khóa X (tiếp theo)  (20/10/2010)
Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Bộ máy quản lý Nhà nước Đổi mới, kiện toàn tổ chức BM các cơ quan Đảng, định hướng về đổi mới tổ chức BMNN, MTTQ, đoàn thể
Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước  (20/10/2010)
Nghị quyết số 27-NQ/TW về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước
Các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa X  (20/10/2010)
Nghị quyết số 23-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới Nghị quyết số 25-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với thanh niên thời kỳ CNH-HĐH đất nước Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Nghị quyết của Quận ủy Gò Vấp về lãnh đạo thực hiện chương trình chỉnh trang đô thị giai đoạn 2010-2015  (20/10/2010)
Nghị quyết số 04-NQ/QU ngày 20/10/2010

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Dữ liệu đang cập nhật
Go Search